Cesty podél Staré Ponávky nad sídlištěm Komárov

Cena Projekt přihlášený do soutěže Cena Víta Brandy .

Úprava vodního toku, terénní úpravy, park, parkové cesty, lávky pro pěší, pobytové prvky, městský mobiliář a kvalitní veřejné osvětlení zpřístupnily Brňanům na území čtvrti Komárov velmi zanedbané území a umožnilo jim příjemný pobyt u tekoucí vody. Plocha nové městské zeleně činí 1,2 hektaru a délka řešeného úsek toku 240 metrů. Jde o první úsek revitalizace toku a břehů Staré Ponávky, po němž budou následovat další.

Foto: Adapterra Awards, Vojta Herout

Původní stav území i vodního toku byl neutěšený, poznamenaný průmyslovou historií území i vodního toku, který byl v minulosti využíván jako průmyslový náhon pro navazující areály.

Určujícím prvkem revitalizace byl vodní tok Staré Ponávky. Břeh podél vodního toku byl upraven masivním odtěžením navážek. Rozšíření části koryta a zmírnění břehu spolu s pobytovými prvky umožňuje přímý kontakt návštěvníků s vodou. Podél toku byly zachovány perspektivní břehové porosty. V parkové ploše byly vysázeny stromy a keře, podél břehů byly založeny porosty vlhkomilných bylin. Centrální prostor parku tvoří pobytový trávník, po obvodu přechází do květnatého lučního lemu. Parková úprava vytváří příznivé mikroklima a pomáhá zadržovat vodu v oblasti.

Foto: Adapterra Awards, Vojta Herout

Prostupnost je zajištěna sítí pěšin. V užší a hlubší části koryta zajišťují kontakt s vodou pobytové schody a molo umístěné nad hladinou. Koryto je možné překonat suchou nohou po nášlapných blocích. Říčku překlenují 3 osvětlené lávky pro pěší, díky kterým jsou propojeny plochy sídliště Komárov s revitalizovaným komerčním areálem na protějším břehu. Celý poříční prostor je tak příjemným místem pro odpočinek obyvatel sídliště i zaměstnance blízkých komerčních areálů.

Pokud jde o technické řešení, bylo navrženo se záměrem maximálně zachovat přírodní charakter vodního toku a umožnit přirozený vývoj říčního koryta tam, kde je to možné, a zároveň navrhnout technické prvky tak, aby odpovídaly charakteru nově zrekonstruovaného areálu na levém břehu toku. Projektová příprava i přestavba navazujícího areálu probíhala současně se stavbou parku. To umožnilo koordinovat umístění i podobu pobytových prvků a lávek do jednotného vizuálního stylu ve spolupráci se soukromým investorem a s architektem areálu. Neobvyklé je využití zábradlí se zabudovaným led osvětlením na lávkách a umístění průtočných prahů z nášlapných bloků v korytě vodního toku.

Foto: Adapterra Awards, Vojta Herout

Revitalizace území podél vodního toku Stará Ponávka je dlouhodobým záměrem města Brna. V roce 2009 byla zpracována urbanistická studie, která navrhuje postupnou revitalizaci území podél celého toku Stará Ponávka (dříve Svitavský náhon) v celé jeho délce 3,7 km. Projekt v Komárově byl dokončen jako první, na přípravě dalších úseků se pracuje, některé bude možné realizovat až v dlouhodobém horizontu.

 

Shrnutí
  • charakteristika a popis stavby: „Revitalizace Staré Ponávky – lokalita nad sídlištěm Komárov“
  • předkladatel do soutěže CVB: ATELIER FONTES, s.r.o.
  • investor: Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
  • autorský tým: ATELIER FONTES, s.r.o., Ing. Tomáš Havlíček, Ing. Olga Veselá, Ing. arch. Gustav Křivinka, Ing. Vítězslava Přikrylová 
  • generální dodavatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (stavba), Kavyl spol. s.r.o. (vegetační úpravy)
  • kolaudace / uvedení do provozu: leden 2020

  

Projekt byl přihlášený do soutěže o Cenu Víta Brandy 2022. Jejím cílem je ocenit dobré změny ve veřejném prostoru, které vedou k rozvoji komunitního života a podpoře zdravého životního stylu. Soutěž pořádá Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a přihlášené projekty vyhodnocuje nezávislá porota. Více o soutěži zde.

Detaily najdete v přihlášce do soutěže Cena Víta Brandy 2022, která je s veškerými podrobnostmi ke stažení ZDE.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty