Plán - cyklostezka Svitava: Bílovice n. Svit., Lávka u mlýna – Anenské údolí a MK Anenské údolí – silnice č. 374

Jihomoravský kraj podporuje realizaci úseků Cyklostezka Svitava – Bílovice n. Svit., Lávka u mlýna – Anenské údolí a MK Anenské údolí – silnice č. 374.

Informace jsou aktuální k 1. 1. 2023. Bližší informace jsou uvedeny níže.

Celková délka trasy od lávky u mlýna po napojení na silnici směr Adamov je 2657 m.

Délka stavby, kterou řeší JMK (od lávky po napojení na stavbu SŽ) je 907 m. Předpokládané náklady činí 22.000.000,- vč. DPH.

Zbývající úsek po silnici č. 374 řeší Správa železnic v rámci své stavby jako místní motoristickou komunikaci na kterou bude přeložen stávající cykloturistický koridor (KČT č. 5, EuroVelo 9) vyznačený po silnici č. 374 Bílovice n. Svit. – Adamov.

Úsek 0,000-0,5056, SO 101 Smíšená stezka pro cyklisty a chodce.

Úsek 0,05056-0,9075, SO 102 Obslužná komunikace, tedy motoristická (obdobně jako celý navazující úsek realizovaný SŽ).

Územím Bílovic nad Svitavou trasa vede ve směru od Brna po stezce pro cyklisty až ke křižovatce Fügnerovo nábřeží x ul. Palackého u Sokolovny směrově vyznačený dálkový cyklistický koridor tras EuroVelo č. 9, Greenway Kraków-Morava-Wien a trasy KČT č. 5. Zde trasy přechází na silnici č. II/374, po které vedou zastavěnou částí obce po ul. Fügnerovo nábřeží v souběhu s tokem Svitavy ve směru na Adamov. Hlavním účelem řešení je zvýšení bezpečnosti převedením cyklistické dopravy a chodců ze silnice č. II/374. Stavba je umístěna v k. ú. Bílovice nad Svitavou v celé délce na pravém břehu řeky Svitavy, podél paty tělesa železniční trati č. 260 – Brno – Česká Třebová.

Na svém počátku stavba stezky navazuje na stávající lávku přes řeku Svitavu u mlýnu v úrovni začátku pravého sjezdu z lávky ve směru na Adamov. V úseku mezi lávkou a jezem nad mlýnem je stavba umístěna na pravobřežní terase mezi dvěma, výškově nesourodými, opěrnými zdmi. Kamenná opěrná zeď, jejíž koruna je shodná s úrovní spodní betonové konstrukce navrhované stezky, tvoří opevnění pravého břehu koryta toku Svitavy a zároveň chrání vedení 1. březovského vodovodu, který je určen k zásobování Brna pitnou vodou. Kamenná opěrná zeď s korunou ve výšce cca 3 m nad úrovní stezky zajišťuje železniční koridor. Místy je průjezdný profil stezky zúžen ocelovými konzolami podpírajícími traťové vedení, ukotvenými kolmo do opěrné zdi drážního tělesa.

V současné době je zde nezpevněná pěšina s převážně travnatým povrchem s hliněným středem. Kovové zábradlí podél břehu toku Svitavy je místy deformované nebo zcela chybí. Ve směru na Adamov pěšina navazuje u klenutého železničního mostu na nezpevněnou komunikaci podél trati. Od podjezdu pod tratí do Anenského údolí se jedná o přístupovou komunikaci k zástavbě za tratí napojenou na silnici č. 374 u silničního mostu č. 374-042 přes řeku Svitavu. Konec stavby je v km 0.9075 (žkm dráhy 165,9 v místě připravovaného nového technologického objektu, TS 25/0,4kV, u stávajícího drážního zděného objektu) navržen v místě napojení na připravovanou stavbu zpevněné obslužné komunikace k novému drážnímu objektu ve zbývajícím úseku stávající nezpevněné komunikace.

DOKUMENTACE OBJEKTU POZEMNÍ KOMUNIKACE – SO 101 (km 0.00 - 0.5056)

Pozemní komunikace D3/30, nemotoristická se společným provozem chodců a cyklistů

Na počátku stavební úpravy (km 0.000) stezka navazuje na stávající lávku přes řeku Svitavu u mlýnu v úrovni začátku pravého sjezdu z lávky ve směru na Adamov. Návrh řešení již zohledňuje umístění navazující stavby nově navržené lávky "Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu v Bílovicích nad Svitavou“ (Link projekt s.r.o., Brno, 12/2019).

V úseku mezi lávkou a jezem nad mlýnem je stavba umístěna na pravobřežní terase mezi dvěmi, výškově nesourodými, opěrnými zdmi. Kamenná opěrná zeď, jejíž koruna je shodná s úrovní spodní betonové konstrukce navrhované stezky, tvoří opevnění pravého břehu koryta toku Svitavy a zároveň chrání vedení 1. březovského vodovodu, který je určen k zásobování Brna pitnou vodou. Kamenná opěrná zeď s korunou ve výšce cca 3 m nad úrovní stezky zajišťuje železniční koridor. Místy je průjezdný profil stezky zúžen ocelovými konzolami podpírajícími traťové vedení, ukotvenými kolmo do opěrné zdi drážní zdi. V současné době povrch tvoří nezpevněná pěšina s převážně travnatým povrchem s hliněným středem. Kovové zábradlí podél břehu toku Svitavy je místy deformované nebo zcela chybí.

Stezka (SO 101) je navržena prostorovým uspořádáním průjezdného profilu tak, aby byly splněny minimální parametry pro společný provoz cyklistů a chodců. Zohledněna musela být místa zúžení průjezdného profilu pro cyklisty v místech ocelových konzol traťového vedení osazených kolmo do průjezdného profilu v opěrné zdi drážního tělesa. Celková šířka konstrukce vozovky je v celé délce proměnlivá v závislosti dodržení minimálních šířkových poměrů pro daný typ a kategorii komunikace. Zohledněny byly v závioslosti na místních poměrech minimální vzdálenosti od svislých překážek. Minimální šířka průjezdného profilu vozovky je navržena 3,3 m.

Pozemní komunikace D2-N-3, účelová komunikace pro motorová vozidla

Stavební objekt SO 102 řeší propojení stezky (SO 101) s účelovou komunikací podél železniční trati v délce 401,9 m.

Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná v souladu s ČSN 73 61 09 s možností vyhnutí v místě mostních objektů železnice. Navržená šířka živičné vozovky je 3,0 m s oboustrannou krajnicí z hutněného kameniva (ŠD) v šířce 0,25 m. Celková šířka komunikace 3,5 m. Typové řešení vozovky dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací je navržena konstrukce vozovky D2, TDZ V, D2-N-3, podloží PIII.

aktualizace:  1. 1. 2023Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty