Dopravní cesta pro cyklisty č. 523 - Prostějov - Konice údolím řeky Romže

Cílem projektu je zajistit vybudování regionální dopravní cesty pro cyklisty č. 523 údolím řeky Romže, a to z Prostějova do Konice. Celý koridor je rozdělen na několik dílčích úseků.

Stav připravenosti k 28. 8. 2023 (projekty, které se podávají do evropských fondů v roce 2023 a zrealizovány v roce 2024),

  • První žádost podalo město Konice a obsahuje úseky v k.ú. Konice, Křemenec, Čunín, Maleny a Stražisko.
  • Druhá žádost bude podána za Ptení a Zdětín, a to na základě nově uzavřené smlouvy o společném postupu těchto dvou obcí.
  • Třetí žádost podalo Statutárního města Prostějova a týká se úseku, který spravují Lesy města Prostějova, s.r.o.

  • Část úseku, který je v hospodaření Lesů České republiky, bude realizována pravděpodobně v roce 2024 ze zdrojů LČR. V této souvislosti došlo i k dohodám o pozemkových převodech na LČR od obcí Hluchov a Bílovice-Lutotín.

Přehled všech etap:

Úsek N 

Úsek „N“ cyklistické komunikace Romže je rozdělen na 3 dílčí úseky. Jednotlivé úseky jsou vymezeny stávajícími zpevněnými a nezpevněnými komunikacemi, kdy celková délka úseku „N“ činí 2 646,97 m.
Asfaltobetonová stezka pro cyklisty je navržena s asfaltobetonovou obrusnou vrstvou, která je oboustranně lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,25 m ze ŠD tl. 100 mm. Příčný sklon stezky je navržen 2,0 %, příčný sklon nezpevněných krajnic je 8 %.

Začátek úseku „N1“ je situován v blízkosti „Mlýn Jílovec“, kde je cyklostezka napojena na stávající nezpevněnou komunikaci. Délka dílčího úseku je 867,73 m. Konec trasy úseku je veden po hrázi bývalého rybníka a shodně jako hráz, je i stezka napojena na stávající asfaltobetonovou komunikaci. Trasa stezky pro cyklisty je vedena po pozemcích ve vlastnictví investora. V délce 237 m na začátku úseku je šířka zpevněné stezky navržena 2,0 m a 2*0,25 m nezpevněné krajnice z důvodu stísněných majetkoprávních vztahů dotčených pozemků, dále v trase je stezka navržena se zpevněním šířky 2,5 m + 2*0,25 m nezpevněných krajnic.

Úsek „N2“ je připojen k asfaltobetonové místní komunikaci. Délka dílčího úseku je 1 307,05 m. Zpevnění asfaltobetonem je navrženo v šířce 2,5 m a 2*0,25 m nezpevněné krajnice, šířkové uspořádání je v celé délce zmíněného úseku stejné. Úsek je ukončen napojením na stávající nezpevněnou komunikaci vedoucí k rodinným domům za řekou Romží. V trase se nacházejí propustky, viz příloha D1.6.- řez propustkem.

K propojení úseků „N2“ a „N3“ budou cyklisté využívat stávající lávku přes pravostranný přítok řeky Romže v obci Čunín.

Úsek „N3“ začíná při konci nezpevněné komunikace, dále pokračuje podél řeky v délce 472,19 m. Šířka zpevnění je v celém úseku stejná, tj. 2,5 m asfaltobetonová obrusná vrstva a 2*0,25 m nezpevněné krajnice. Tento dílčí úsek „N3“ je v místě začátku a konce zakončen betonovým obrubníkem 100/10/20 uloženým v betonovém loži s patkou. Stezka končí na rozmezí parcel ve vlastnictví investora a pozemkem v soukromém vlastnictví. Následně bude stezka pokračovat po soukromých pozemcích, tuto část trasy bude řešit samostatná projektová dokumentace.

Úsek L

Úsek „L" – cyklostezka Pod Kozákem je navržen v trase stávající asfaltobetonové komunikace sil. III/37349. Začátek je situován u vyústění cyklostezky vedoucí přes areál Čertovy rybníky, která je řešena samostatnou projektovou dokumentací.
Trasa je vedena celé délce (303,43 m) po stávající asfaltobetonové komunikaci sil. III/37349 až po připojení stávající účelové komunikace vedoucí do obce Maleny.

Prostor pro cyklisty na sil. III/37349 je vyznačen pomocí vodorovného dopravního značení symbolu V20 „Piktogramový koridor pro cyklisty“. Vzdálenost mezi „piktogramy“ je 25 m. VDZ bude provedeno nástřikem bílé barvy na řádně očištěný povrch vozovky.

Volba trasy po komunikaci byla zvolena z důvodu stísněných poměrů, které nedovolují vybudování samostatné stezky pro cyklisty.

Úsek Maleny

Úsek „cyklostezka Maleny“ je dle návrhu konstrukce rozdělen na 2 dílčí úseky. První úsek v délce 140 mm (polní cesta) je napojen na stávající sil. III/37349 a směřuje směrem do obce Maleny. Druhá část trasy je situována v trase nezpevněné cesty s hlinitým povrchem.
Šířka zpevnění komunikace je navržena 3,0 m asfaltobetonem a oboustrannými nezpevněnými krajnicemi 2*0,25 m ze ŠD tl. 100 mm.
Celková délka úseku činí 273,67 m.
Asfaltobetonová cyklostezka je navržena s asfaltobetonovou obrusnou vrstvou, která je oboustranně lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,25 m ze ŠD tl. 100 mm. Příčný sklon komunikace je navržen 2,5 %, příčný sklon nezpevněných krajnic je 8 %.

Úsek K

Úsek „K“ cyklistické komunikace Romže se nachází v obci Stražisko. Jedná se o úsek dlouhý 37,69 m, který je rozdělen novou lávkou přes říčku Romži.
Asfaltobetonová stezka pro cyklisty je navržena s asfaltobetonovou obrusnou vrstvou, která je oboustranně lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,25 m ze ŠD tl. 100 mm. Příčný sklon stezky je navržen 2,0 %, příčný sklon nezpevněných krajnic je 8 %.

Úsek „K“ je napojen na stávající asfaltobetonovou vozovku v obci a na zpevněnou účelovou komunikaci, která vede podél Romže. Konec úseku se nachází v blízkosti železničního přejezdu, kde řešený úsek navazuje na asfaltobetonové zpevnění přejezdu.

Lávka pro pěší a cyklisty je délky 13,37 m. Lávka je řešena jako samostatný stavební objekt.

Úsek J

Jedná se o úsek „J“ cyklistické komunikace Romže šířky 3,0 m s délkou 1 175,0 m od obce Stražisko k obci Ptenský Dvorek. Převážná část úseku je trasována v zalesněném úbočí svahu v trase stávající lesní cesty. Poslední část úseku je vedena podél okraje lesa a louky pod lesem.

Asfaltobetonová stezka pro cyklisty je navržena s asfaltobetonovou obrusnou vrstvou, která je oboustranně lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,25 m ze ŠD tl. 100 mm. Příčný sklon stezky je navržen 2,0 %, příčný sklon nezpevněných krajnic je 8 %.

Začátek úseku je situován v blízkosti stávajícího železničního přejezdu, kde navazuje na zpevněnou asfaltobetonovou plochu přejezdu. Nově zpevněná stezka je směrově vedena v trase stávající lesní cesty. Niveleta cyklostezky je navržena mírně nad stávajícím povrchem lesní cesty.

V první části trasy je navrženo vybudování dvou monolitických betonových žlabů s ocelovou mříží. Žlaby budou umístěny v km 0,003 80 a km 0,199 40. Žlaby budou prováděny na místě dle výkresové dokumentace.
Podél cyklostezky (km 0,207 10 – 0,529 00 a km 0,539 00 – 0,587 70) bude osazeno dřevěné montované zábradlí, důvodem je značný výškový rozdíl mezi cyklostezkou a přilehlým terénem směřující k železniční trati. Osová vzdálenost sloupků je 2,4 m. jedná se o zábradlí s madlem a jednou příčlí.

V km 0,616 34 trasa vybočuje ze stávající cesty a směrovými oblouky obchází stávající kamenný klenbový most, aby v km 0,654 65 opět trasa pokračovala v trase původní cesty. Trasa cyklostezky vede po původní cestě až do km 1,072 85, od tohoto staničení po KÚ je stezka vedena v těsné blízkosti paty svahu a konec navazuje na komunikaci, která zabezpečuje dopravní obslužnost chatové oblasti.

V místě lesního potoka (km 0,635 50) bude vybudován nový prefabrikovaný propustek z železobetonových rámů a terénních úprav v místě propustku. Dno a břehy koryta budou zpevněny regulačním kamenem kladeným do cementové malty. Násypové těleso bude budováno po vrstvách z vhodné zeminy max. tl. 30 cm a budou řádně hutněny. V průběhu budování zemního tělesa budou budovány kamenné opěrné zdi, které budou současně tvořit i římsu propustku. V rámci propustku bude vybudováno i dřevěné montované zábradlí výšky 1,30 m. Zábradlí bude kotveno pomocí ocelových trnů s povrchovou úpravou, trny budou kotveny do základové betonové patky Ø 200 mm. osová vzdálenost sloupků zábradlí je 2,40 m, délka zábradlí je 9,60 m.

Úsek I

Úsek „I“ je navržen jako komunikace pro cyklisty a přístupová komunikace pro chatky. Trasa projektované komunikace je vedena v trase stávající účelové komunikace pro dopravní obsluhu chatařské oblasti navazující na část Ptenský Dvorek v k. ú. Ptení.

Začátek úseku je připojen a navazuje na předchozí úsek „J“. Konec úseku je napojen na stávající asfaltobetonovou komunikaci. Trasa je vedena po stávající nezpevněné cestě. Celková délka úseku je 574,41 m.

Asfaltobetonové zpevnění stávajících komunikací je navržena s asfaltobetonovou obrusnou vrstvou šířky 3,0 m, která je oboustranně lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,25 m ze ŠD tl. 100 mm. Příčný sklon stezky je navržen 2,5 %, příčný sklon nezpevněných krajnic je 8 %.

Úsek H

Úsek „H“ cyklistické komunikace Romže je rozdělen na 3 dílčí úseky. Jednotlivé úseky jsou vymezeny stávajícími zpevněnými komunikacemi nebo jejich křížením.

Dílčí úsek „H1“ délky 189,93 m je veden v trase stávající nezpevněné části účelové komunikace směřující od obytné zástavby k železničnímu přejezdu (P6563) do areálu dřevozpracujícího závodu.

Úsek „H2“ délky 487,68 m je veden podél železniční trati, míjí zástavbu obytných budov a následně pokračuje po pozemcích investora až po místo napojení na stávající nezpevněnou polní cestu v blízkosti železničního přejezdu (P6561).

Úsek „H3“ délky 439,03 m je veden po stávající nezpevněné polní cestě, začíná u železničního přejezdu (P6561) a končí vyústěním na sil. III/37349.

Celková délka úseku „H“ činí 1 115,19 m.
Asfaltobetonové zpevnění stávajících komunikací je navržena s asfaltobetonovou obrusnou vrstvou, která je oboustranně lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,25 m ze ŠD tl. 100 mm. Příčný sklon stezky je navržen 2,0 % a 2,5 %, příčný sklon nezpevněných krajnic je 8 %.

Úsek G

Úsek cyklistické komunikace Romže „G“ je navržen v k. ú. Ptení a Zdětín na Moravě v blízkosti řeky Romže a železniční tratě. Začátek navazuje na úseky „H2“ a „H3“ a vede po stávající polní cestě podél železniční tratě a navazuje na nezpevněnou cestu v zahrádkářské oblasti.

Celková délka úseku „G“ činí 1 157,87 m. Stezka je navržena s asfaltobetonovou obrusnou vrstvou šířky 2,0 m, která je oboustranně lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,25 m ze ŠD tl. 100 mm. Příčný sklon stezky je navržen 2,5 % k levému okraji, příčný sklon nezpevněných krajnic je 8 %.

Stezka je napojena na stávající nezpevněnou cestu, na kterou jsou vyústěny úseky „H2“ a „H3“. Trasa je vedena podél železniční trať. V místě propustku pod žel. tratí se nachází v trase stezky stávající ocelové potrubí DN 200, toto potrubí bude odstraněno a nahrazeno novým propustkem z betonových trub 2x DN 300 uložených vedle sebe. Stezka vede podél trati až k lokalitě zahrádek, kde je napojena na stávající nezpevněnou cestu mezi zahradami, po které pokračuje až do KÚ. Stávající most (km 0,894 20) zůstane zachováno beze změn, budou očištěny betonové římsy. Konec trasy je plynule napojen na stávající asfaltový povrch komunikace.

aktualizace: 28. 8. 2023Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty