Plán - cyklistická stezka Rebešovice - Bobrava

Jihomoravský kraj podporuje výstavbu cyklistické stezky, která propojí Želešice, Modřice, Chrlice, Rebešovice.

Stav realizace úseku trasy
Projekt ve stádiu DÚR (DUSP)

Částka v korunách
39.000.000,- vč. DPH

Předpokládaný plán realizace
2023-2024

Předpokládaný zdroj financí
SFDI, IROP, krajský příspěvek

Stávající stav povrchu z hlediska dopravní obslužnosti
Trasa dnes fyzicky neexistuje

Dopravní režim pro cyklistu v daném úseku
Společná stezka pro chodce a cyklisty

 

Popis- stavba bude probíhat na více stavebních pozemcích, všechny parcely budou v majetku obce, na jejímž katastru bude stavba probíhat nebo k nim bude mít obec odpovídající právní vztah. Dotčené stavební pozemky se nachází v nezastavěném území a v katastru nemovitosti jsou definovány jako ostatní plocha, lesní pozemek, vodní plocha, orná půda a v jednom případě zahrada. Trasování cyklistické stezky vychází ve velké míře ze schválených územních plánů dotčených obcí.

Navrhované cyklistické stezky jsou trasovány v návaznosti na existující dopravní infrastrukturu. Začátek 1. úseku v obci Želešice navazuje na stávající veřejně přístupnou účelovou komunikaci v ul. Družstevní. Následně je pozemní komunikace trasována po stávající nezpevněné lesní cestě, která vede k obslužné komunikaci v ul. K Lesu v k. ú. Modřice. 1. úsek je pak ukončen v místě stávající křižovatky ulic K Lesu a Evropská. Cyklistická trasa je pak vedena po stávající komunikaci a lávce pro pěší přes řeku Bobravu. Za lávkou začíná 2. úsek stezky, kde je komunikace trasována po stávající nezpevněné cestě po hrázi řeky Bobravy, využívá stávající podchod pod dálnicí D52, na který navazuje nezpevněná cesta ve svahu podél dálnice D 52. Cesta ve svahu zemního tělesa dálnice je pak odkloněna k podjezdu pod železničním mostem a po jeho překonání pokračuje skrze zemědělské plochy po obecních parcelách, které jsou mimo stávající vyjetou polní cestu. Cyklistická stezka zajišťuje propojení obcí Modřice a Rebešovice navrhovanou lávkou přes řeku Svratku, po jejímž překonání je dále komunikace trasována podél paty svahu hráze řeky Svratky, kde je v současnosti náletová zeleň.

Podrobnosti k cyklostezce

Stavba se v úseku na k.ú. Modřice navrhuje jako dočasná. Jedná se o úsek ve staničení km 2,097 98-2,400 98, kde je místní komunikace trasována v prostoru mezi silnicí 52 a žel. tratí. Trvalý zábor stezky zde zasahuje do plochy vymezené pro územní rezervu vysokorychlostní trati RDZ05 VRT Brno- Břeclav – hranice ČR/Rakousko (Wien). V současné době probíhá zpracování Studie proveditelnosti VRT Praha - Brno - Břeclav, která následně zpřesní trasu v území a bude podkladem pro územně plánovací dokumentace.

Komunikace je navržena v šířce 3,00 m, což znamená že kapacita komunikace je min. 150 cykl./h a 180 ch/h. V prostoru lávek je šířka komunikace menší než 3,0 m a dle normy je tedy kapacita max. do 150 cykl./h a 180 ch/h

Celková délka navržených místních komunikací je 3945,66 m. Komunikace určené pro smíšený provoz pěších a cyklistů jsou navrženy jako jednopruhová obousměrná s živičným anebo nestmeleným krytem s jednostranným příčným sklonem 2 % v šířce 1,5 m a 3,00 m s nezpevněnými krajnicemi 2 x 0,25 m a 2 x 0,50 m

Aktualizace: 23. 1. 2023Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty