Plány rozvoje cyklodopravy v Klatovech

Klatovy

V dlouhodobých plánech města Klatovy je mimo jiné i výstavba společných stezek pro pěší a cyklisty, které propojí Klatovy se sousedními obcemi.

Snahou města je odvést cyklistickou i pěší dopravu mimo silnice 1., 2. i 3. tříd do samostatných koridorů (stezek).

V této souvislosti město hodně spoléhá na výstavbu Východního obchvatu Klatov, která bude dokončena v roce 2024. V rámci výstavby obchvatu, ale i v koordinaci s ním, bude vybudována celá série cyklostezek, které propojí blízké obce, nebo zlepší dostupnost vycházkových míst v okolí města Klatov. Bude vybudována smíšená stezka směřující z Klatov od rybníka Čedík Puškinovou ulicí podél silnice I/22 až k čerpací stanici. Od této stanice povede další stezka (v rámci obchvatu) až do obce Sobětice. 

Zároveň dojde k propojení smíšených stezek mezi obcemi Sobětice  a Luby. Pro tuto stezku bude využit i koridor nově budovaného mostu. Stezka povede v pěkném prostředí podél bezejmenného potoka.

V rámci výstavby obchvatu bude vybudována další smíšená stezka, která bezpečně propojí město Klatovy s obcí Čínov. 

Další stavbou, která zároveň zajistí prostupnost Klatov do okolní krajiny je výstavba mostní lávky přes novou silnici I/27 na Horažďovickém předměstí. 

Z této lávky se cyklisté a pěší dostanou po  revitalizované polní cestě, která povede na Zaječí vrch a spojí se s polní cestou vedoucí též do obce Čínov.

Budou revitalizovány  i další polní cesty, které budou zároveň sloužit i pro cyklisty, např. cesta od „Elektrárny“ jihozápadním směrem do Lub, nebo propojovací polní cesta mezi zahrádkářskou kolonií Na Harfě a lokalitou Na Klášterce. Podél polních cest budou vysázené nové stromy a cesty budou doplněny mobiliářem. 

Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR město Klatovy též projekčně připravuje Smíšenou stezku podél silnice I/22 Klatovy-Beňovy-Kal. Po této stezce se cyklisté i pěší dostanou i k velmi oblíbené pískovně.

Pro zlepšení pohody cyklistů  se též plánuje výstavba úschovny kol přímo v historickém centru vedle dominanty Klatov Černé věže.Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty