Plány rozvoje cyklodopravy v Klatovech

Stav k 7. 3. 2023, aktualizace níže

V dlouhodobých plánech města Klatovy je mimo jiné i výstavba společných stezek pro pěší a cyklisty, které propojí Klatovy se sousedními obcemi.

Snahou města je odvést cyklistickou i pěší dopravu mimo silnice 1., 2. i 3. tříd do samostatných koridorů (stezek).

V této souvislosti město hodně spoléhá na výstavbu Východního obchvatu Klatov, která bude dokončena v roce 2024. V rámci výstavby obchvatu, ale i v koordinaci s ním, bude vybudována celá série cyklostezek, které propojí blízké obce, nebo zlepší dostupnost vycházkových míst v okolí města Klatov. Bude vybudována smíšená stezka směřující z Klatov od rybníka Čedík Puškinovou ulicí podél silnice I/22 až k čerpací stanici. Od této stanice povede další stezka (v rámci obchvatu) až do obce Sobětice. 

Zároveň dojde k propojení smíšených stezek mezi obcemi Sobětice  a Luby. Pro tuto stezku bude využit i koridor nově budovaného mostu. Stezka povede v pěkném prostředí podél bezejmenného potoka.

V rámci výstavby obchvatu bude vybudována další smíšená stezka, která bezpečně propojí město Klatovy s obcí Čínov.

Další stavbou, která zároveň zajistí prostupnost Klatov do okolní krajiny je výstavba mostní lávky přes novou silnici I/27 na Horažďovickém předměstí. Z této lávky se cyklisté a pěší dostanou po  revitalizované polní cestě, která povede na Zaječí vrch a spojí se s polní cestou vedoucí též do obce Čínov.

Budou revitalizovány  i další polní cesty, které budou zároveň sloužit i pro cyklisty, např. cesta od „Elektrárny“ jihozápadním směrem do Lub, nebo propojovací polní cesta mezi zahrádkářskou kolonií Na Harfě a lokalitou Na Klášterce. Podél polních cest budou vysázené nové stromy a cesty budou doplněny mobiliářem. 

Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR město Klatovy též projekčně připravuje smíšenou stezku podél silnice I/22 Klatovy-Beňovy-Kal. Po této stezce se cyklisté i pěší dostanou i k velmi oblíbené pískovně.

Pro zlepšení pohody cyklistů  se též plánuje výstavba úschovny kol přímo v historickém centru vedle dominanty Klatov - Černé věže.

Aktuální informace k 29. 8. 2023:

Plánovaná výstavba cyklostezek Města Klatovy 2024 - 2025

Cyklostezka v Puškinově ulici podél silnice II/22

  1. Úsek Národních Mučeníků – Ječná ulice délka 399 m , předpokládané náklady 3,5 mil. Kč, stavební povolení vydáno
  2. Úsek Ječná ulice – čerpací stanice , délka 461 m , předpokládané náklady 11,0 mil. Kč , stavební povolení bude vydáno do konce září 2023

Cyklostezka Luby – Sobětice , délka 814 m , předpokládané náklady 11,7 mil. Kč, stavební povolení vydáno

Cyklostezka Dr. Sedláka , úprava stávající cyklostezky pro bezpečný provoz, stavební úpravy vjezdů formou „chodníkových přejezdů“, předpokládané náklady 8,8 mil. Kč, o stavební povolení požádáno

Cyklostezky budované v rámci obchvatu města Klatovy

 1) Cyklostezka Čínov-Klatovy  - délka 1. část 222m, délka 2. část 200m, 3. část 190m, celkem délka 612 m. Náklady 2,9 mil. Kč.

2) Cyklostezka Sobětice – Klatovy celková délka v rámci obchvatu činí 678m – náklady 1,7 mil. Kč.

Stezky pro chodce a cyklisty (polní cesty)

Klatovy – úsek Lávka přes I/22 na Horažďovickém předměstí – rozcestí Čínov , délka 542m, předpokládané náklady 5,1 mil. Kč, stavební povolení bude vydáno do konce září 2023.

Klatovy – úsek Elektrárna – Luby přes Bubnování, délka 1 290m, předpokládané náklady 7,5 mil Kč, stavební povolení vydáno.

Klatovy – úsek Harfa – Na Klášterce, délka 643m, předpokládané náklady 3,5 mil Kč, stavební povolení vydáno.

 Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty