Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim, úsek R1

V měsíci srpnu 2022 byla dokončena a zkolaudována Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim, úsek R1. Jedná se o výstavbu nové cyklostezky Brno (městská část Kníničky) – obec Jinačovice.  Cyklostezka je zrealizována na katastrálním území obcí Kníničky, Komín, Rozdrojovice a Jinačovice. Délka nově vybudovaného úseku cyklostezky je 2,962 km, zrealizována byla i odpočívka se stolem, lavičkami a stojanem na kola. Jedná se o první úsek cyklostezky, který bude navazovat na připravovaný úsek Jinačovice - Kuřim.

 Jihomoravský kraj uzavřel se Statutárním městem Brno bezúplatnou Smlouvu o výpůjčce po dobu udržitelnosti projektu na pozemky pro stavbu cyklostezky, které jsou ve správě Lesů MB.

Nová cyklostezka Brno - Jinačovice, Zdroj: Jihomoravský kraj

Cyklostezka je financována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z projektu „Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim, úsek R1“, financování cyklostezky je prostřednictvím nositele Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, kterou vyhlásilo statutární město Brno jako zprostředkující subjekt pro uplatňování nástroje Integrované územní investice Brněnské metropolitní oblasti.

Celková cena díla je 14 918 772 Kč vč. DPH. Celkové předpokládané výdaje projektu byly ve výši 16 761 900 Kč, z toho způsobilé výdaje jsou ve výši 14 909 290 Kč, předpokládané spolufinancování JMK 1 852 610 Kč. 

Křížení s lesní cestou zdroj: Jihomoravský kraj

Stavba cyklostezky je zrealizována v souběhu se stavbou „Revitalizace údolí Mnišího potoka v k.ú. Jinačovice“ financovanou MZe, Národní plán obnovy na období 2021-2026, Státní pozemkový úřad ČR, pobočka Brno. Jedná se o revitalizační úpravy Mnišího potoka, novostavby zdrží charakteru periodických tůní, slepých ramen, úpravy koryta potoka, realizace brodů. 

Odpočívadlo, zdroj: Jihomoravský kraj

Zdroj: Jihomoravský kraj

Aktualizováno: 1. 1. 2023



Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty