Cyklostezka a cyklotrasa G01 – úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou

Cíle projektu:

Cílem projektu bylo zvýšení podílu udržitelných forem dopravy na území Jihlavské sídelní aglomerace, podpora cyklistické dopravy jako významné části městské mobility a zvýšení bezpečnosti cyklistů odkloněním cyklistické dopravy z komunikací s vysokou intenzitou automobilové dopravy.

 

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo dokončení jižního propojení centra města s částmi Hosov, Vysoká a Popice prostřednictvím další části cyklostezky G01 v úseku od kaštanové aleje po ul. Telčskou v návaznosti na síť cyklistických stezek a tras na území města Jihlavy za účelem zvýšení bezpečnosti osob využívajících kolo jako dopravního prostředku pro cesty do zaměstnání, do škol a za službami.

Celková délky cyklostezky činí 793 m.

Stavba byla zahájena v červnu 2022 v ulici Telečská, kde došlo k vybudování propojení cyklostezky do lokality Skalka, stavbě parkoviště, jeho napojení na chodník a druhé části asfaltové stezky podél ulice U Hřbitova. Součástí stavby byla úprava oplocení zahrádek, přesun kontejnerového stání a vybudování přechodu pro chodce a jeho nasvětlení. Následně byly zahájeny práce na druhém úseku stezky podél ulice Pelhřimovská, které zahrnovaly vlastní cyklostezku částečně s asfaltovým a částečně s mlatovým povrchem, úpravu mostu, odvodnění a opět i úpravy oplocení zahrádek.

Stavba byla dokončena v červnu 2023. Cena 9,45 mil. Kč bez DPH.

 

Nositel projektu/investor: Statutární město Jihlava

Celkové výdaje projektu: 11,425 mil. Kč vč. DPH

Výše podpory: 8,753 mil. Kč

Poskytovatel podpory: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Doba výstavby: 6/2022 – 6/2023

Opatření IPRÚ JSA: 2.2.1 Rozvoj páteřních cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojížďky

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Projektant: PROfi Jihlava, spol. s r. o.

Zhotovitel: ECOSTONE s. r. o.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Jaroslav Vymazal

Jaroslav Vymazal

Jihlava, zastupitel města Jihlavy

Modul: Projekty