Cyklostezka Olomouc – Chomoutov

Aktuální informace k 22. 8. 2023 - chystají se tři cyklostezky

Aktuální stav cyklostezky Olomouc - Chomoutov s vazbou na Březce.

Trvalo to opravdu dlouho (viz níže uvedená korespodence), ale výstavba cyklostezky je již na dohled. Územní rozhodnutí bude vydáno každým dnem. Ještě letos se začne projektovat ve stupni DSP + DPS a do 30. 6.2023 by mělo být vydáno stavební povolení. Statutární město Olomouc také podalo žádost o dotaci z evropských fondů a pokud vše dobře dopadne, měla by být schválena. Předpokládané náklady budou činit 36 mil. Kč. V ideálním případě by se tedy mělo začít stavět v roce 2024 a stavby by byla dokončena v roce 2025.

Novinka: cyklostezka podél dráhy do Štěpánova s odbočením kolem Hromova dubu a přes lávku přes Sitku a do Chomoutova.

V tomto případě je už vydáno stavební povolení a dokonce tomuto úseku byla přidělena dotace z evropských fondů. Začaly práce na provedení výběru dodavatele. Začít stavět by se mělo ještě letos. Město Olomouc ve svém rozpočtu má na tuto akci celou částku jako příspěvek Mikroregionu Šternbersko, který za město akci realizuje jako investor.

Novinka: cyklostezka Horka nad Moravou - Chomoutov

Obec Horka nad Moravou začne projektovat ve stupni DSP + DPS a do konce roku 2023 by mělo být vydáno stavební povolení. Obec Horka nad Moravou následně podá žádost o dotaci z evropských fondů. Statutární město Olomouc finančně přispěje na tuto akci. V ideálním případě by se tedy mělo začít stavět v roce 2024.

Historie

Aktualita z 1. 2. 2022 (P.S. k 31. 12. 2022 se příliš věcí nezměnilo)

Věříme, že cyklostezka bude. Zvežejňujeme odpověď města Olomouce na naši petiční akci z 4. 9. 2021.

Aktualita z 6. 9. 2021

KMČ Chomoutov uspořádala dne 4. 9. 2021 další spanilou jízdu za cyklostezku Olomouc – Chomoutov, jejíž součástí bylo i upozornění na petiční akci za tuto cyklostezku. Celkem bylo získáno 838 podpisů a dne 6. 9. 2021 byly předány na podatelnu magistrátu. Ve stejný den zástupce Chomoutova vystoupil na Zastupitelstvu města Olomouc. O akci také dne 6. 9. 2021 informoval deník DNES: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/petice-cyklojizda-bezpecnost-protest-chomoutov-stezka.A210906_075051_olomouc-zpravy_dmk. A výsledek? Už v pondělí ráno začal magistrát řešit naše požadavky. Všichni se těšíme na odpověď.

O akci také dne 6. 9. 2021 napsali: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/petice-cyklojizda-bezpecnost-protest-chomoutov-stezka.A210906_075051_olomouc-zpravy_dmk

Podepsat petici 

Poslední zprávu z města jsme dostali dne 16. 6. 2021

Město čeká na poslední vyjádření z organizace AOPK (Agentury ochrany přírody a krajiny). To je zase závislé na vyjádření MŽP (Ministerstvo životního prostředí). Byli jsme upozornění, že na takové vyjádření se může čekat i půl roku. Takže jsme se dohodli s městem, že pokud do 31. 8. 2021 město nezíská kladné stanovisko, tak naše záříjová cyklojízda se změní na petiční cyklojízdu. Sesbíráme podpisy a pošleme dopis ministrovi životnímu prostědí, že fakt už čekáme dlouho a liknavost úřadů nás fakt unavuje.

Jinak město nás ubezpečilo, že pokud bude mít dané vyjádření, tak cyklostezka bude postavena do konce roku 2023. Takže naše záříjová cyklojízda bude mít pouze dva scénáře. 1) Vyslechneme si od města, že už vyjádření má a pak městu poděkujeme a zašleme dopis primátorovi, že věříme, že fakt cyklostezku do konce roku 2023 postaví. 2) Vyslechneme si od města, že vyjádření nemá, takže sesbíráme podpisy a napíšeme otevřený dopis.

Další průběžné informace

5 DŮVODŮ, PROČ SI MYSLÍME, ŽE CYKLOSTEZKA OLOMOUC – CHOMOUTOV BUDE

 • FINANCE JSOU K DISPOZICI. Pokud bude město chtít, finance získat může, a to i v případě, že, jak často říká, je zadlužené a nemá peníze. Všichni přeci víme, že existují dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, z dalších evropských fondů a také z krajského rozpočtu.
 • MAJETKOPRÁVNĚ JE TRASA VYČIŠTĚNA. Už 7. 11. 2019 byla KMČ Chomoutov ujištěna právním oddělením odboru investic, že  majetkoprávní vztahy by měly být dořešeny do konce roku 2019,  nejpozději však v dubnu 2020. Podle zatím neověřených informací by to tak již mělo být. Bylo přislíbeno, že v r. 2020 bude podána žádost o územní rozhodnutí, bude zahájeno zpracování dalších stupňů projektové dokumentace s tím, že v roce 2021 bude vydáno stavební povolení. Předpokládané období realizace: 04/2022 – 10/2022.
 • POLITIKA MĚSTA TOMU PŘEJE. Víme, že politika města v oblasti dopravy a mobility je naplňována dle PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA OLOMOUCE. Všechny podstatné informace jsou dostupné zde: https://spokojena.olomouc.eu/.
 • HEJTMAN v roce 2019 O CYKLOSTEZCE JIŽ HOVOŘIL V TELEVIZI https://www.tvmorava.cz/soubor/Szh_lAXDIAAA.mp4 a nový HEJTMAN taký podporuje cyklostezky.
 • VŮLE. Když to jde v okolních obcí (např. na Uničovsku, Šternbersku, Prostějovsku), tak proč by něco podobného nemohlo jít i u nás.

Proto komunikujeme s městem:
Zpráva z města jsme dostali z města 15. 1. 2021

Odpověď na otevřený dopis za cyklostezku Olomouc – Chomoutov (1. 10. 2020)

Akce byla zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím SFDI. Celá trasa se v projektu dělí na 6 úseků. Bylo dohodnuto, že akce bude rozdělena na 2 etapy.  I. etapa obsahuje úseky 2 – 5.  V roce 2018 bylo na tuto akci uvolněno 140 tis. Kč. Jako náklad na zajištění vydání  ÚR a na zpracování DSP a DPS.  To se však nepodařilo zajistit z důvodu majetkoprávních problémů. Je zpracovaná DÚR (projektant Šincl).    Od roku 2017 probíhají jednání s AOPK ČR, kde byly z jejich strany stanoveny podmínky pro možnou směnu pozemků. Čeká se na stanovisko Státního pozemkového úřadu a jedná se s Povodím Moravy. Zbývá oslovit 4 soukromé osoby, ZD Unčovice a KÚOK. V r. 2018 odbor životního prostředí nechal vypracovat studii náhradních výsadeb za kácené stromy v trase cyklostezky (cca 25 tis. Kč). ZD Unčovice, které na pozemcích hospodaří souhlasí se záborem pozemků pro náhradní výsadbu dřevin.

Byla vyřešena změna kultury pozemku, kde se budou stromy vysazovat. Byl vypracován dendrologický průzkum. Bude nutné podat žádost o kácení, ale až po dořešení majetkoprávních vztahů, protože do té doby mohou vyrůst nové nálety a stávající stromy mohou vypadat jinak. 

Majetkoprávní vztahy: došlo k dohodám, řešení bylo schváleno v ZMO v 03/2020, následně  se podepsaly smlouvy. Ve 47. týdnu 2020  byla projektantovi vystavena objednávka na vyčlenění a aktualizaci 1. Etapy, tj. úseku 2 – 5 s termínem odevzdání PD včetně dokladové části do 26.2.2021.

Do té doby by měly být dořešeny majetkoprávní vztahy a bude se aktualizovat dendrologický průzkum a po dořešení majetkoprávního vztahu s AOPK je ještě nutno podat žádost o kácení dřevin.

Po vydání žádosti o kácení bude možno podat žádost o územní rozhodnutí.

Následně je nutno zpracovat dokumentaci pro stavební povolení této 1. Etapy, zajistit vydání stavebního povolení a zpracování dokumentace pro provedení stavby této 1. Etapy.

Současně s těmito pracemi bude probíhat majetkoprávní řešení 2. Etapy, tj. úseků 1 a 6 a následně stejný postup jako u 1. Etapy.

Předpoklad dokončení přípravy 1. Etapy – cca pol. r. 2022 (pokud bez průtahů proběhne povolení ke kácení, územní řízení a hlavně stavební řízení).

Předpoklad  pro rok 2021: dořešení majetkoprávních vztahů, rozdělení PD projektantem na 2 etapy, koncem r. 2021 podání žádosti o ÚR pro I. etapu.

Rok 2022: předpoklad vydání ÚR v IQ/2022, do 08/2022 zpracování DSP + DPS I. etapy, do 12/2022 vydání SP pro I. Etapu do IQ/2023. Pro rok 2022 nutno zajistit 400 tis. Kč na IČ pro ÚR, zpracování DSP + DPS, IČ pro SP .

Předpokládané období realizace: 04/2023 – 10/2023.

Rozpočet 2021: 600 tis. Kč na úpravu DÚR (vyčlenění I. etapy, tj. úseky 2 až 5, tedy od  místa Lazecké střelnice, kde se lomí stávající cyklostezka Hejčínské louky, až po napojení hráze s komunikací ke hřbitovu v Chomoutově) a její aktualizaci po dořešení majetkoprávních vztahů. 

ÚKOLY:

 • koordinovat s investiční akcí Chomoutov - autobusová zastávka
 • rozdělit DÚR na 2 etapy
 • koncem roku 2021 požádat o ÚR (předpoklad vydání v I. Q/2022)
 • požádat o kácení (po vyřešení majetkoprávních vztahů)
 • zpracovat DSP + DPS (předpoklad do 12/2022) a požádat o SP (předpoklad vydání SP do IQ/2023)
 • podat žádost o dotaci ze SFDI na rok 2023

 

Aktualizace 1. 10. 2020

Otevřený dopis za cyklostezku Olomouc – Chomoutov (1. 10. 2020)

Vážený pane primátore, vážení radní, vážení členové zastupitelstva,

možná jste na sociálních zaznamenali, že dne 12. 9. 2020 občané Chomoutova zorganizovali Spanilou jízdu za cyklostezku Olomouc – Chomoutov. Vždyť je to již víc než 20 let, kdy obyvatelé Chomoutova slyšeli první sliby o vybudování této cyklostezky. Abychom vám pravdu řekli, moc tomu nerozumíme, proč ještě není. Dotační programy na cyklostezky jsou, ve strategických materiálech je máte, hejtman se o cyklostezce zmínil v médiích a majetkoprávní věci by snad už také měly být vyřešeny. Porobnosti uvádíme v příloze.

Je ale možné, že dostaneme odpověď, že už se dokončuje poslední pozemek, že je třeba získat poslední vyjádření, ale když to slyšíme 20 let, pak už se nám asi nedivíte, že prostě začínáme propadat beznaději. A když jsme na Spanilé jízdě poslouchali Dalibora Horáka, politika z Uničova, jak oni přistupují k řešení majetkoprávních problémů, tak nás přepadla lítost. Asi není třeba připomínat, jak rozsáhlou síť cyklostezek na Uničovsku mají. Zbývá nám tedy poslední důvod, proč cyklostezka není. Vůle, jiný důvod nás skutečně nenapadá.

Nechce se nám ale věřit, že byste neměli vůli podporovat cyklostezky, proto vás žádáme, abyste přitlačili na vaše úředníky, aby okamžitě dořešili majetkoprávní vztahy, i kdyby každý týden měli být v Praze, dále žádáme, aby se zadala projektová dokumentace pro územní a stavební povolení a v roce 2021 na podzim byla podána žádost o dotaci na IROP, nebo SFDI.

Dnes 1. 10. 2020 je Mezinárodní den seniorů[1] a také Světový den cyklistiky. Jedná se jistě o zajímavé spojení, ale my v tom vidíme velkou symboliku. V naší obci žije hodně seniorů, kteří jezdí pravidelně na kole a i do Olomouce by vyjeli. Sami přeci víte, že udržování fyzické kondice a aktivní pohyb jsou tou nejlepší prevencí proti nemocem. Zkuste tedy vzít tento den jako výzvu něco udělat pro změnu v oblasti dopravy a mobility, něco udělat pro nás, pro naše chomoutovské seniory, konkrétního.

Omlouváme se za tento tón dopisu, ale věřte nám, nemáme již jinou možnost, jak to také řekl jeden z našich občanů, advokát Štěpán Vítek: „Chomoutov bez stezky pro cyklisty je časovanou bombou! Čeká se na smrťák?“

Za chomoutovské občany

Blanka Masaryková a Štěpán Vítek

[1] https://svateksenioru.cz/

Názory obyvatel Chomoutova a Horky na cyklostezku:

Aktualizace 12. 9. 2020

Dne 12. 9. se konala spanilá jízda za stezku Chomoutov – Olomouc.
Petice: Podpora výstavby cyklostezky Olomouc – Chomoutov - Březce

Text petice

Jméno a příjmení *
Bydliště (ulice, číslo a obec) *


Informace o zpracování osobních údajů (ve smyslu GDPR) naleznete zde.

Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:
Modul: Projekty