Dopravní cesta pro cyklisty č. 57 - úsek Lužná - Horní Lideč

Současný stav

V roce 2020 byla vybudována nová cyklostezka o délce téměř 11 km, která vede z Ústí u Vsetína, přes Valašskou Polanku až do Lužné. Současně se realizuje další úsek z Lužné, směrem na Lidečko a Horní Lideč. Úsek bude dokončen koncem roku 2023.

Cílem je postavit novou páteřní dopravní cestu pro cyklisty, označenou číslem 57 s názvem cyklostezka BEVLAVA, která provede lidi krásnou krajinou moravsko-slovenského příhraničí, od Beskyd, přes Bílé Karpaty až do Pováží. 

Technické údaje ke stavbě:

  • celkové náklady: 265 101 851,34 Kč;
  • limitní příspěvek z rozpočtu SFDI: 193 354 913,00 Kč;
  • délka: 6551 m;
  • šířka 2 – 3,5 m;
  • kategorie C8 a C9;
  • charakteristika akce: Projekt se zaměřuje na vybudování II. etapy cyklostezky BEVLAVA na území Hornolidečska (Lužná, Lidečko, Horní Lideč a Valašské Příkazy). Realizací projektu dojde na území Hornolidečska k dokončení páteřního koridoru cyklostezky BEVLAVA, která patří mezi dálkové cyklotrasy a nese označení 57. Hornolidečsko leží ve venkovské oblasti Zlínského kraje, v blízkosti státní hranice se Slovenskem. V území převažuje hornatý terén s vysokým podílem lesních a zemědělských ploch. Veškerá dopravní infrastruktura se koncentruje v údolích podél říčních toků. Územím prochází silnice I/57, která je zatížena relativně vysokou intenzitou dopravy vč. (mezinárodní) nákladní kamionové dopravy a výrazně limituje bezpečnost a rozvoj cyklodopravy. V území žilo k 1.1.2020 celkem 12.170 obyvatel.

Níže je uveden i přehled neuznatelných nákladů, které musí hradit obce a Zlínský kraj:

SFDI má striktně vymezené NEUZNATELANÉ výdaje. Mnohdy se však jedná o výdaje, které žadatel musí v souvislosti s vybudováním cyklostezky vynaložit, a bez kterých nelze projekt realizovat. V případě tohoto projektu se jedná o následující položky, které jsou součástí stavebního projektu, ale SFDI je neproplácí:

1) Vedlejší a ostatní náklady: v našem případě cca. 10 mil. Kč (jedná se např. o: průzkumné archeologické práce, zeměměřičská měření, geodetické zaměření, vypracování RDS, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetický plán, různé revize apod.)

2) Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou (např. statika, únosnost podloží apod.): v případě projektu se jedná o částku 1,449 mil. Kč

3) Rozprostření ornice, založení trávníku, výsadba zeleně (podél nové cyklostezky): v případě projektu se jedná o částku 1,7 mil. Kč

4) Protihluková stěna - vyvolaný náklad (silnice vede v zastavěné části podél silnice I/57, kvůli ní byla vykácená zeleň oddělující silnici I/57 od RD): v případě projektu se jedná o částku 6,5 mil. Kč

5) SFDI má dále stanovené tzv. normativy na budování lávek. Tento normativ v loňském roce činil 36.300 Kč/m2 lávky. Normativ je nízký a nereflektuje vývoj stavebních cen na trhu. Navíc žadatel musí dodržet požadavek Povodí příslušného vodního toku (v našem případě Povodí Moravy), který je, že výška lávky musí být nad tzv. Q100 (tzn. hladina stoleté vody). Tento požadavek prodražuje lávky, které musí být zbytečně vysoko nad úrovní terénu (s tím jsou např. spojené nájezdy na lávky, nosnost apod.). (Paradoxem je, že lávka cyklostezky se nachází vedle stávajícího mostu na I/57 a lávka je o 1-2 m výš, než je samotný most). V případě projektu se tedy jedná o částku 6 mil. Kč neuznatelných nákladů (tzn. rozpočtovaná cena lávek, kterých je 8 na trase).

SFDI dále nefinancuje tzv. obslužnost projektu - tzn. stavební dozor, autorský dozor, výběrové řízení, projektové a dotační řízení. V našem případě toto činí celkem 4,2 mil. Kč

Zmiňované výkupy pozemků u jiných projektů byly samozřejmě problém i u tohoto projektu.

Informace k cyklostezce naleznete také na webu https://www.bevlava.cz/

Proč název BE-VLA-VA? Cyklostezka v budoucnu propojí povodí řek Bečvy, Vláry a Váhu. Už teď si lidé mohou užít hotových 35 kilometrů s napojením na další cyklostezky – Bečvu a Vážskou cyklomagistrálu. 

aktualizace: 28 8. 2023Zpět na všechny proměny

Hledá se ambasador.

Modul: Projekty