Statutární město Olomouc: plány na výstavbu cyklostezek do roku 2023

Olomouc

Připravenost projektů do cyklodopravy k únoru 2021

Přehled je zpracován na základě výzvy sbírat projektové dokumentace na výstavbu cyklostezek pro Národní plán obnovy. Do celkového součtu jsou zahrnuty jen projekty, u kterých se předpokládá realizace do konce roku 2023, kde se již pracuje na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, nebo stavební povolení. Více informací je dostupné na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

 

1) AKCE, KTERÉ MAJÍ VYDANÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ

1.1. Jantarová - I. část (akce zařazené k realizaci v roce 2020)

Akce byla zahájena už v roce 2019 provedením přeložky ČEZ a kácením stromů v budoucí trase cyklostezky, kromě části u plotu Auto Čechák, kde nebyl možný přístup bez bouracích prací, které se provedla až v roce 2020. Schválena dotace ze SFDI. SP platné do 4.9.2021.

 • Předpokládané období realizace přeložky ČEZ a kácení: 06/2019 – 11/2019,
 • Předpokládané období realizace vlastní cyklostezky: 09/2020 - 06/2021,
 • Celkové projektované náklady na vlastní cyklostezku: 13 341 tis. Kč.
 • Uznatelné náklady: 10 461 tis. Kč
 • Požadovaný příspěvek ze SFDI: 8 892 tis. Kč
 • Vlastní zdroje : 4 449 tis. Kč
 • Rozpočet 2021: Zařazeno k realizaci 5,2 mil. Kč

 

Akce navrhované k realizaci v roce 2021

1.2. Střední Novosadská, U dětského domova - propojení cyklostezka

Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cyklodopravy a propojení výše uvedených ulic, které se nedostalo ani do investice TT - 2.etapa ani do investice Bezbariérová trasa M Střední Novosadská. PD je zpracována, SP bylo vydáno 23.6.2018, je nachystáno k realizaci. Platnost SP do 06/2020, podána žádost o prodloužení.

 • Předpokládané období realizace: 07/2021 – 12/2021. Bude se soutěžit samostatně mimo  tramvajovou trať, realizovat v období prázdnin, kdy na tramvajové trati budou realizovány přeložky sítí.
 • Rozpočet 2021: 1,435 mil. Kč

1.3. Lávka přes Sitku na cyklotrase Štěpánov - Olomouc – Černovír

Jedná se o velmi nebezpečné místo. Jde o náhradu propadlého betonového mostu šířky 4,6 m délky 11 m přes Sitku v majetku města Olomouce na významné cyklotrase do Štěpánova, který je přechodně uzavřen pro vstup. Veřejnost požaduje jeho opravení. Bude nahrazen podstatně levnější a účelovější dřevěnou lávkou o šířce 1,6 m a délce 11,46 m výlučně pro chodce a cyklisty. Projekt lávky přes Sitku nemůže být z programu podpory výstavby a oprav cyklostezek pro rok 2021 financován, neboť není cyklostezkou, jak je definováno v odst.11.25 Pravidel i když  se jedná o lávku pro pěší a cyklisty. Žádat o dotaci z dotačního programu podpory výstavby a oprav cyklostezek na rok 2021 tedy nelze. Hodláme tedy požádat o dotaci na individuální projekt a to ve výši 50% z celkových předpokládaných nákladů tj. 1.350 tis. Kč.

 • V roce 2017 bylo vydáno ÚR, v 10/2018 bylo vydáno SP a je platné do 18.9.2020. 4.5.2020 bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti SP a termínu relizace.
 • Předpokládané období realizace: 04/2021 – 10/2021
 • Rozpočet 2021: 2,7 mil. Kč

Poznámka:

Projekt je součástí Integrovaného projektu propojení mikroregionu Šternbersko s Litovelským Pomoravím přes železniční koridor, který se skládá ze tří částí:

 •  Lávka přes Sitku na cyklotrase Štěpánov - Olomouc - Černovír
 • Oprava mostu v km 80,188 a 82,484 na trati Česká Třebová - Olomouc a vybudování podchodů a podjezdů pro cyklisty pod touto železnicí v místě křížení s Trusovickým potokem a s Grygavou (Zajišťuje SŽDC, dnes SŽ). Projektem se řeší to, aby bylo možné pod železnicí projít i s kolem a zamezilo se nebezpečnému a nevyhovujícímu stavu přecházení přes železnici oplocením.
 • Cyklistická stezka Olomouc - Štěpánov - jedná se o výstavbu cyklostezky v ochranném pásmu železnice od Trusovického potoka po na asfaltovou místní komunikaci u Chomoutovského jezera. Součástí projektu je také větev cyklostezky k Hromovu dubu a k lávce přes Sitku a dále až k mostu přes Oskavu. Délka cyklostezky podél železnice je 2,900 km. Délka větve k Hromovu dubu a lávce přes Sitku je 0,800 km. Celková délka projektu cyklostezky je 3,700 km

 

1.3. Chválkovická - vedení cyklistické stezky

Vedení částečně samostatné a částečně dělené cyklostezky podél ulice Chválkovické od parkoviště u Kubátovy ulice (jedno ze dvou výchozích míst tzv. cyklostezky "Hvězdná" Olomouc - Šternberk) až po ulici Luční. Je to požadavek KMČ Chválkovice. V návaznosti na tuto akci se řeší i vedení trasy k ulici U Podjezdu, prozatím ve formě investičního záměru (IZ).

Podkladem pro tento projekt bylo zpracování IZ č.24 na základě kterého byly zpracovány další stupně PD, tedy DUR a DSP + DPS (projektant Ing. Tomáš Ruth). Akci je třeba zkoordinovat s investiční akcí „Chválkovice přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečka“.

 • Dne 4.4.2020 bylo vydáno SP, platné do 23.5.2022.
 • Akci by bylo možné dle Akčního plánu PUMMO zahájit v roce  2021.
 • Rozpočet na realizaci akce 14 600 tis. Kč  (z toho 5 407 215  zeleň) 
 • Předpokládané období realizace: 03/2021 – 09/2021 
 • Rozpočet 2021: není zařazeno v rozpočtu
 • K 1.2.2021 bude podána žádost o dotaci na SFDI  i na Olomoucký kraj. V případě její získání bude snaha o dodatečné zařazení do rozpočtu na rok 2021.

 

1.4. Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc - k.ú. Nemilany, Kožušany 

Akce je společným projektem se sousední obcí Kožušany - Tážaly. Akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci v Akčním plánu PUMMO pro rok 2021 a to prostřednictvím ITI. Z důvodu problémů s majiteli pozemků na k.ú.Kožušany bylo dohodnuto, že město Olomouc nebude čekat a na svém úseku a zpracovalo v roce 2018 DÚR a následně podalo žádost o ÚR. Dne 14.5.2019 bylo vydáno ÚR a v roce 2019 se zahájily práce na DSP+DPS, která je již také zpracována. Dne 11.7.2019 byla podána žádost o vydání SP. Dne 14.7.2020 bylo vydáno SP.

 • Potřebná částka na realizaci akce 2 300 tis. Kč
 • Předpokládané období realizace: 04/2021 – 10/2021
 • Rozpočet 2021: není zařazeno v rozpočtu
 • K 1.2.2021 bude podána žádost o dotaci na SFDI  i na Olomoucký kraj. V případě její získání bude snaha o dodatečné zařazení do rozpočtu na rok 2021.

 

1.5. Holice, smíšená stezka - II.etapa

Jedná se o vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty v lokalitě Holický les s pokračováním podél silnice II/570 na Nové Sady. V r. 2019 byla zpracována kompletní PD – DSP+DPS. Dne 30.8.2019 podána žádost o stavební povolení. SP je vydáno, nabytí právní moci 31.8.2020. Předpoklad realizace nejdříve v roce 2021, proto je nutné dát výpověď z pachtu na pozemcích SMOL v roce 2020 s účinností od roku 2021. Jedná se o stavbu, která má 4 větve. Jde jednak o vnitřní ovály na území Holického lesa ( V1, V2, V3), ale také o pokračování od křižovatky ulic Šlechtitelů a Keplerova ( II/570 ) směrem dále na Nové sady podél silnice II/570 až po první křížení s polní cestou (V4).  Předpokládá se, že jako první se bude realizovat větev V4 od stávajícího odpočívadla ke křižovatce ulic Šlechtitelů a Keplerova (II/570) a podél silnice dále směrem na Nové sady. Další 3 větve uvnitř Holického lesa budou následovat.

Celkové náklady:

 • Větve V1, V1a:                         7 602 877 Kč
 • Větev V2:                                 3 502 037 Kč
 • Větve V3, V3a, V3b, V3c:         3 799 734 Kč
 • Větve V4, V4a:                         3 629 180 Kč
 • Rozpočet na rok 2021: není zařazeno v rozpočtu
 • K 1.2.2021 bude podána žádost o dotaci na SFDI  i na Olomoucký kraj. V případě její získání bude snaha o dodatečné zařazení do rozpočtu na rok 2021.

 

Akce navrhované k realizaci v roce 2022

1.6. Dělnická, Neředínská - propojení cyklostezka

Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cyklodopravy. Řešený úsek je od ul. Neředínské po ul. U Kovárny v délce cca 20 m. Akce se původně sloučila s rekonstrukcí kanalizace a opravy ulice Dělnické. Zde se bude kácet několik stromů. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování DUR, s tím, že by měla být dokončena do 5 týdnů od uložení náhradní výsadby, na kterou je třeba zpracovat PD. Vzhledem ke složitým jednáním o náhradní výsadbě a kácení a provázanosti s akcí „Dělnická, rekonstrukce komunikace  a inženýrských sítí“ byla DUR dokončena až v 12/2018 Je vydáno ÚR – 29.7.2019 a v roce 2019 se pokračovalo zpracováním DSP + DPS (projektant AQUA Procon s.r.o.). Dne 9.12.2020 bylo požádáno o SP. SP vydáno, platnost do 12.6.2022.

 • Potřebná částka na realizaci akce 400 tis. Kč
 • Předpokládané období realizace: buď společně s realizací akce „Dělnická, rekonstrukce komunikace  a inženýrských sítí“ a nebo samostatně.
 • Rozpočet 2021: není zařazeno v rozpočtu

 

1.7. Na Vozovce - cyklostezka a úprava zóny

Jedná se o úsek mezi ul. Foerstrova a Krapkova. Jedná se o úsek vyznačené cyklotrasy KČT 6025 Olomouc-Bouzov. Úpravy zahrnují i část ul. Polívkovy. Realizaci  nebude možno pravděpodobně financovat z dotací. Akci je třeba zkoordinovat s opravou kanalizace v křižovatkách s bočními ulicemi napojenými na ulici Na Vozovce.

 • Je vydáno ÚR, SP – platnost do 23.10.2020.
 • Potřebná částka na realizaci akce 19 623 731 Kč + 1 153 127 Kč zeleň.  
 • Předpokládané období realizace: 04/2022 – 10/2022, nutná koordinace s akcí „Na Vozovce, stoka BVIIIb a rekonstrukce vodovodu“, která je také již kompletně připravena. Zvažuje se možnost provizorního řešení pouze za pomoci vodorovného a svislého dopravního značení bez stavebních úprav. Bude nutné přepracovat PD v průběhu r. 2021. Nejsou na to ale vyčleněny prostředky v rozpočtu.
 • Rozpočet 2021: není zařazeno v rozpočtu

 

1.8. Rožňavská - Zikova, stezka pro chodce a cyklisty

Navazuje na provedenou cyklostezku na ulici Rožňavská v roce 2016 a propojí tuto cyklostezku s cyklostezkou a cyklopruhy na ulici Zikově, budované v rámci tramvajové tratě - 2. etapa. Akci je nutné zkoordinovat s TT -  2. etapa. Zpracována DSP + DPS ( projektant Ing.Tomáš Ruth), která byla dokončena ve 12/2018 a bylo vydáno SP a je platné do 30.11.2020. Jde se po městských pozemcích.

 • Potřebná částka na realizaci akce 4 200 tis. Kč.
 • Předpokládané období realizace: dle toho jak se bude realizovat TT 2. etapa. Předpoklad v r. 2022. Výběr na zhotovitele bude zahájen v 2. pol. r. 2021.
 • Rozpočet 2021: 50 tis. Kč na zahájení výběrového řízení na zhotovitele.

 

 1.9. Jeremenkova - cyklostezka - II. část.

Jedná se o úsek od Jantarové stezky po křižovatku s ul. Pasteurovou v délce 426 m. (vyhrazené cyklopruhy na místní komunikaci). Navazuje na již vybudovaný I. úsek cyklostezky na ulici Jeremenkové od hl.nádraží ČD. Akce nemohla být doposud zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci z toho důvodu, že ulice Jeremenkova je objízdnou trasou při protipovodňových úpravách prováděných investorem Povodí Moravy Brno s.p. a snesení mostu u Bristolu a následně snesení mostu na Masarykově ulici. K realizaci může dojít až po té co ulice Jeremenkova přestane figurovat jako objízdná trasa.

 • Akce by mohla být financována z krajské dotace na cyklodopravu.
 • Je zpracována kompletní PD, je vydáno ÚR i SP, které je platné do 15.11.2020.
 • Potřebná částka na realizaci akce 6 800 tis. Kč.
 • Předpokládané období realizace: 2022
 • Rozpočet 2021: není zařazeno v rozpočtu

ÚKOLY:

 • koordinovat se PPO II.etapa, mostů na Masarykově třídě
 • podat žádost o dotaci z Olomouckého kraje na rok 2022
 • prověřit možnost dotace z ITI nebo z Olomouckého kraje nebo ze SFDI na rok 2022

1.10. Přístup pro cyklisty do  Smetanových sadů

Jedná se o vyřešení dvou vstupů do parku pro cyklisty a to  dle IZ 25 v bodě II. v místě v severovýchodním rohu parku  a v bodě III. v místě ulice Aksamitovy  a propojení na vstup do Bezručových sadů. Doporučuje se, aby se tyto dvě akce řešily jako jedna investiční stavba společně. Odbor dopravy a územního plánování plánuje opravu chodníku v ul. Vídeňská, kdy je součástí i zásah do nárožního chodníku v místě křížení ulic Vídeňská a Aksamitova. Obě akce budou vzájemně konzultovány a koordinovány. 

 • Je zpracován IZ č. 25 a schválen RMO 18.7.2018.
 • V roce 2019 byla zpracována kompletní DUSP+DSP  a v roce 2020 bylo zahájeno společné řízení o umístění stavby. Společné stavební povolení bylo vydáno dne 12.1.2021 a nabylo právní moci dne 11.2.2021. 
 • Předpokládané období realizace: 04/2022 – 08/2022
 • Rozpočet 2021: není zařazeno v rozpočtu
 • Potřebná částka na realizaci akce 4,000 mil. Kč.

 

2. AKCE U KTERÝCH BYLO POŽÁDÁNO  O STAVEBNÍ POVOLENÍ

2.1. Na Vozovce - propojení Kmochovy a Ferstrovy

Jedná se o  propojení v  roce 2018 realizované smíšené stezky na ulici Jílové (až po ulici Kmochovu) s cyklopruhy na ul. Na Vozovce a s Čechovými sady. Řešení zahrnuje oblast křižovatky ulic Foerstrova, Na Vozovce, Kmochova. Jedná se o úsek vyznačené cyklotrasy KČT 6025 Olomouc-Bouzov. Možná dotace z Olomouckého kraje.

V r. 2017 bylo zahájeno zpracování DUR, o ÚR bylo požádáno v 08/2018, řešila se výjimka pro přecházení. V r. 2018 se pokračovalo, v roce 2019 byla   zpracována DSP+DPS, ÚR bylo vydáno 31.5.2019 (projektant Atelis, Ing.Smítal), o SP bylo požádáno 12.12.2019, zatím nezahájeno, (dodávaly se doklady a v 09/2020 ještě bude smlouva s CETIN, následně bylo zahájeno )

 • Předpokládané období realizace: 04/2022 – 07/2022
 • Rozpočet 2021: 13 tis. Kč na doplatek na přeložku kabelu CETIN
 • Potřebná částka na realizaci akce 3,000 mil. Kč.

ÚKOLY:

 • podat žádost o dotaci z Olomouckého kraje na rok 2021 nebo 2022

 

3. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ROZPRACOVANÉ

3.1. Cyklostezka Černovír – Štěpánov podél železniční trati Olomouc – Zábřeh

Projekt na základě smlouvy se všemi zainteresovanými obcemi bude zajišťovat Mikroregion Šternbersko. Jedná se o společný integrovaný projekt obcí sdružených do Mikroregionu Šternbersko a města Olomouce a SŽ s vedením cyklostezky od propustku Trusovického potoka pod železnicí podél železniční trati č. 270 Olomouc – Zábřeh až po zpevněnou komunikaci na katastru Březců u Chomoutovského jezera. Současně bude zajištěno propojení prostřednictvím propustků pod touto železnicí v místech Trusovického potoka a Grygavy na cyklostezku Hvězdná (Olomouc – Šternberk). Propustky projektuje a bude budovat SŽ. Součástí tohoto projektu je ještě odbočení kolem Hromova dubu k lávce přes Sitku až k mostu přes Grygavu na trase do Chomoutova. Lávka přes Sitku je samostatným projektem připraveným městem Olomouc k realizaci v roce 2021.

 • Uzavřena smlouva o přípravě a realizaci projektru mezi zainteresovanými obcemi a Mikroregionem Šternbersko. Investorem bude Mikroregion Šternbersko.
 • Zahájení zpracování DÚR v r. 2020
 • Zpracování DSP v r. 2021
 • SP v r. 2022
 • Realizace v r. 2023

3.2. Neředín, Topolany - I. etapa

I.etapa zahrnuje trasu od krematoria po lávku přes rychlostní komunikaci D35. Akce je  zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím SFDI.  Po vydání ÚR nutno zadat zpracování DSP + DPS.

Je zpracovaná a odevzdaná DÚR ( projektant AGP OL s.r.o., Ing.Michal Heger). Je třeba rozdělit zpracovanou DÚR na 2 etapy.  Řeší se majetkoprávní vztahy. Jednáno postupně se všemi majiteli pozemků -  byly osloveny všechny 4 subjekty vlastnící pozemky od Fortu XV po nadjezd dálnice D35, zatím stále nedořešeno a nepožádáno o ÚR. Možné kácení a případné přeložky koncem r. 2021,

 • Předpokládané období realizace: vlastní cyklostezka: 05/2022 – 10/2022,
 • Potřebná částka na realizaci akce 8 000 tis. Kč
 • Rozpočet 2021: 120 tis. Kč na úpravu DÚR (vyčlenění I. etapy, která  zahrnuje trasu od krematoria po lávku přes rychlostní komunikaci D35 a její aktualizaci) po dořešení majetkoprávních vztahů.
 • Majetkopráv. vztahy: se všemi vlastníky došlo k dohodě a smlouvy jsou podepsány s výjimkou majitele pozemku u domu Červeného kříže kde bude chodník a přechod pro chodce řešený v rámci tohoto projektu.

ÚKOLY:

 • dořešit majetkoprávní vztahy a jednat s majiteli pozemků rozdělit DÚR na 2 etapy
 • v průběhu roku 2021 požádat o ÚR
 • zpracovat DSP + DPS (předpoklad rok 2022) a požádat o SP (předpoklad vydání SP do 12/2022)
 • podat žádost o dotaci ze SFDI na rok 2023

 

3.3. Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka, I.etapa

Navrhuje se přednostně pokračovat I.etapou. Akce byla zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím SFDI. Celá trasa se v projektu dělí na 6 úseků. Bylo dohodnuto, že akce bude rozdělena na 2 etapy.  I. etapa obsahuje úseky 2 – 5.  V roce 2018 bylo na tuto akci uvolněno 140 tis. Kč. Jako náklad na zajištění vydání  ÚR a na zpracování DSP a DPS.  To se však nepodařilo zajistit z důvodu majetkoprávních problémů. Je zpracovaná DÚR (projektant Šincl).    Od roku 2017 probíhají jednání s AOPK ČR, kde byly z jejich strany stanoveny podmínky pro možnou směnu pozemků. Čeká se na stanovisko Státního pozemkového úřadu a jedná se s Povodím Moravy. Zbývá oslovit 4 soukromé osoby, ZD Unčovice a KÚOK. V r. 2018 odbor životního prostředí nechal vypracovat studii náhradních výsadeb za kácené stromy v trase cyklostezky (cca 25 tis. Kč). ZD Unčovice, které na pozemcích hospodaří souhlasí se záborem pozemků pro náhradní výsadbu dřevin.

Byla vyřešena změna kultury pozemku, kde se budou stromy vysazovat. Byl vypracován dendrologický průzkum. Bude nutné podat žádost o kácení, ale až po dořešení majetkoprávních vztahů, protože do té doby mohou vyrůst nové nálety a stávající stromy mohou vypadat jinak. 

Majetkoprávní vztahy: došlo k dohodám, řešení bylo schváleno v ZMO v 03/2020, následně  se podepsaly smlouvy. Ve 47. týdnu 2020  byla projektantovi vystavena objednávka na vyčlenění a aktualizaci 1. Etapy, tj. úseku 2 – 5 s termínem odevzdání PD včetně dokladové části do 26.2.2021.

Do té doby by měly být dořešeny majetkoprávní vztahy a bude se aktualizovat dendrologický průzkum a po dořešení majetkoprávního vztahu s AOPK je ještě nutno podat žádost o kácení dřevin.

Po vydání žádosti o kácení bude možno podat žádost o územní rozhodnutí.

Následně je nutno zpracovat dokumentaci pro stavební povolení této 1. Etapy, zajistit vydání stavebního povolení a zpracování dokumentace pro provedení stavby této 1. Etapy.

Současně s těmito pracemi bude probíhat majetkoprávní řešení 2. Etapy, tj. úseků 1 a 6 a následně stejný postup jako u 1. Etapy.

Předpoklad dokončení přípravy 1. Etapy – cca pol. r. 2022 (pokud bez průtahů proběhne povolení ke kácení, územní řízení a hlavně stavební řízení).

 • Předpoklad  pro rok 2021: dořešení majetkoprávních vztahů, rozdělení PD projektantem na 2 etapy, koncem r. 2021 podání žádosti o ÚR pro I. etapu.
 • Rok 2022: předpoklad vydání ÚR v IQ/2022, do 08/2022 zpracování DSP + DPS I. etapy, do 12/2022 vydání SP pro I. Etapu do IQ/2023. Pro rok 2022 nutno zajistit 400 tis. Kč na IČ pro ÚR, zpracování DSP + DPS, IČ pro SP .
 • Předpokládané období realizace: 04/2023 – 10/2023.
 • Rozpočet 2021: 600 tis. Kč na úpravu DÚR (vyčlenění I. etapy, tj. úseky 2 až 5, tedy od  místa Lazecké střelnice, kde se lomí stávající cyklostezka Hejčínské louky, až po napojení hráze s komunikací ke hřbitovu v Chomoutově) a její aktualizaci po dořešení majetkoprávních vztahů.

ÚKOLY:

 • koordinovat s investiční akcí Chomoutov - autobusová zastávka
 • rozdělit DÚR na 2 etapy
 • koncem roku 2021 požádat o ÚR (předpoklad vydání v I. Q/2022)
 • požádat o kácení (po vyřešení majetkoprávních vztahů)
 • zpracovat DSP + DPS (předpoklad do 12/2022) a požádat o SP (předpoklad vydání SP do IQ/2023)
 • podat žádost o dotaci ze SFDI na rok 2023

Poznámka: další informace k cyklostezce Olomouc - Chomoutov jsou dostupné na tomto odkaze.

 

3.4. Velkomoravská, Skupova - propojení cyklostezka

Jedná se o akci z tzv. drobných opatření do cyklodopravy. Jedná se o prostor u stánků před bývalým Mountfieldem s délkou trasy cca 100 m.

V roce 2017 bylo zahájeno zpracování DUR, její dokončení bylo pozastaveno z důvodu čekání na regulační plán (teprve potom mohlo být vydáno souhlasné stanovisko ODUR). Bylo požádáno o ÚR a 29.1.2020 bylo zahájeno územní řízení. ÚR bylo vydáno 14.9.2020. V roce 2020 se pokračovalo zpracování DSP+DPS, hotovo by mělo být do 60 dní od vydání ÚR. Předpoklad 06/2021. (projektant DS GEO, Ing.Doležel).

 • Rozpočet 2021: 115 tis. Kč na úhradu DSP, DPS a PD přeložky ČEZ
 • Předpokládané období realizace: 07/2022 – 11/2022
 • Potřebná částka na realizaci akce 1 000 tis. Kč

ÚKOLY:

 • zpracovat DSP + DPS (předpoklad 06/2021)
 • požádat o SP do 2. měsíců po vydání ÚR  (předpoklad v 01/2022)
 • vydat SP (předpoklad 10/2022)

 

3.5. Holická - Sladkovského, cyklostezka

Jedná se o cyklostezku spojující městskou část Holice přes ul. Sladkovského a Holickou s kruhovým objezdem u Bau-Maxu formou vyhrazených cyklopruhů v komunikaci, délka  trasy 2030 m bude zkrácena o úsek budování mostu přes železnici investorem SŽDC cca o 400 - 500 m. Akce je koordinována se SŽ, která má záměr vybudovat nadjezd nad tratí Olomouc-Přerov.

Práce na DÚR byly z důvodu koordinace se SŽ pozastaveny dodatkem ke smlouvě o dílo do doby než bude jasné kde se budeme se svou akcí na nadjezd SŽ napojovat (projektant Ateliér DPK Brno, Ing.Soldán). Vyjasnění proběhlo na jednání dne 20.8.2018.

Projektantovi byl dán písemný pokyn k opětovnému zahájení prací na DÚR (projektant do 60 dnů od pokynu je povinen DÚR dodělat - k 21.8.2018 zpracovaná DÚR, nyní je třeba  získat souhlasy vlastníků pozemků. V roce 2019 bylo nárokováno 467 tis. Kč. Z toho 67 tis. Kč na inženýrskou činnost pro ÚR a nasmlouvat 400 tis. Kč na zpracování DSP. V roce 2020 bude třeba nasmlouvat zpracování DPS a zajistit na tuto činnost cca 300 tis. Kč. Práce je třeba zkoordinovat s projektem mostního objektu SŽDC.

Koncem r. 2018 byla DUR zpracována a projektant požádal o vyjádření dotčených orgánů a správců sítí k PD. Moravská Vodárenská sdělila, že pokud nebude opraven i vodovod a kanalizace na dotčené trase, nevydá kladné stanovisko k PD. Stejně tak PČR požaduje doplnění VO na celou trasu cyklostezky. Ve 12/2018 byl s projektantem uzavřen dodatek na rozšíření předmětu plnění o VO, vodovod a kanalizaci s termíny: DUR do konce 05/2019, podání žádosti o ÚR do 2 měsíců od vyřešení majetkoprávních vztahů.

Majetkoprávní vztahy se řeší, a všechny již byly vyřešeny s výjimkou majitele pozemku u kruhového objezdu u Bau Maxu, patřící polské firmě BM LAND ČESKO s.r.o., kde není možné se dohodnout. Řeší se s projektantem možnost obejití tohoto pozemku jiným majetkoprávních vztahů.

 • Předpoklad vydání ÚR 1Q/2021. Mezitím  - cca do 05/2021 uzavřít smlouvu na DSP a DPS.
 • Rozpočet 2021: 200 tis. Kč jako doplatek za inženýrskou činnost po vydání ÚR.

ÚKOLY:

 • podání žádosti o ÚR do 2 měsíců od vyřešení majetkoprávních vztahů
 • řešit majetkoprávní vztahy
 • po vydání ÚR uzavřít smlouvu na DSP + DPS ( cca 05/2021)
 • vše koordinovat s SSOK a SŽDC
 • zpracovat žádost o dotaci ze SFDI na rok 2023

3.6. Dolní Novosadská - bezbariérová trasa

Bezbariérová trasa Dolní novosadská (pěší a cykloturistická) navazuje na již vybudovanou trasu Střední Novosadská, kde se poprvé současně v jedné akci řeší cyklo a pěší doprava. Akce je zařazena do seznamu projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím SFDI nebo z dotace Olomouckého kraje.

Je zpracován investiční záměr IZ03. V r. 2017 zahájeno zpracování DUR a DSP + DPS se předpokládala dokončit do konce 02/2019. Dle jednání na SŽ se ukázalo, že akce koliduje s projektem vybudování podjezdu místo železničního přejezdu přes trať OC - PV, který zpracovává SŽ ve variantním řešení. V 09/2019 bylo na základě jednání vydáno kladné stanovisko SŽ k námi připravované PD a od té doby zpracování PD pokračuje.

 • Územní řízení bylo zahájeno 18.6.2020.
 • Rozpočet 2021: 750 tis. Kč doplatek za zpracování DSP DPS a zajištění vydání SP.
 • Předpokládané období realizace: 05/2022 – 09/2022
 • Potřebná částka na realizaci akce 11 600 tis. Kč

ÚKOLY:

 • dokončit DSP + DPS (2021)
 • vydání SP předpoklad 11/2021
 • zpracovat žádost o dotaci ze SFDI na rok 2022

 

3.7. Křelovská-Krematorium cyklostezka (I. etapa -  trasa sběrový dvůr - most u Globusu).

První úsek (I. etapa) propojující sběrový dvůr v Neředíně přes dva mosty u Globusu až po vyústění na ulici Křelovskou.

Odbor městských komunikací a MHD v r. 2018 vyřešil na I. úseku část od ul. Křelovské po most u Globusu (600 m) formou opravy a k dnešnímu datu je akce hotová a zkolaudovaná.

Proto se tento I. úsek projekčně rozdělil. Formou investic se tak dále řeší jen úsek od mostu u Globusu po sběrový dvůr (611 m). V roce 2019 byla aktualizována DUR I. úseku.

Řeší se majetkoprávní věci. U pozemků Státního pozemkového úřadu probíhá již od roku 2016 soudní spor o určení vlastníka. Tento spor se může táhnou ještě několik let. Proto termín podání žádosti o ÚR nelze odhadnout. Proto doposud není požádáno o ÚR. Bude nutné následně zpracovat DSP a DPS zhotovitelem původní DÚR, což není zatím zadáno.

 • Rozpočet 2021:  20 tis. Kč náklad na řešení majetkoprávních vztahů.

ÚKOLY:

 • řešit majetkoprávní vztahy - pokračovat v jednání se všemi majiteli
 • uzavřít smlouvu s projektantem na zpracování DSP + DPS a vydání SP po vydání ÚR
 • podat žádost o dotaci z Olomouckého kraje

 

3.8. Neředín, Topolany - II. etapa

 1. etapa zahrnuje trasu od lávky přes rychlostní komunikaci D35 po hranici s k.ú. Ústín. V roce 2019 pokračovala jednání s majiteli pozemků. 

Zpracovává se DÚR ( projektant AGP OL s.r.o., Ing.Michal Heger). Zatím nepožádáno o ÚR. Řeší se majetkoprávní vztahy.

 • V roce 2021 v plánu investic částka 50 tis. Kč na řešení majetkoprávních vztahů
 • Po dořešení majetkoprávních vztahů – předpoklad r. 2022 bude nutno dokončit DUR, zajistit vydání ÚR a zpracovat DSP + DPS včetně vydání SP – dopracování DPS přejde zřejmě do r. 2023.
 • Zajistit na rok 2022 částku 150 tis. Kč na aktualizaci DUR a IČ pro ÚR  300 tis. Kč na DSP a SP.
 • Zajistit na rok 2023 částku 300 tis. Kč na DPS.
 • Zajistit na rok 2024 částku 20 000 tis. Kč na realizaci akce
 • Předpokládané období realizace: 04/2024 – 11/2024 (po realizaci I. etapy)

ÚKOLY:

 • pokračovat v řešení majetkoprávních věcí
 • zaktualizovat DUR
 • v roce 2022 zajistit 450 tis. Kč ( z toho 150 tis. Kč na DUR a IČ pro ÚR a 300 tis.Kč na zpracování DSP a SP).
 • vydání ÚR (předpoklad 2022)
 • na rok 2023 zajistit částku 300 tis. Kč na zpracování DPS
 • vydání SP (předpoklad 2023)
 • zpracování žádosti o dotaci ze SFDI na rok 2024

3.9. Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka, II.etapa

Je zpracovaná DÚR. Po rozdělení na 2 etapy se předpokládá pokračování v majetkoprávním vyjednávání s majiteli pozemků v úsecích projektu č. 1 a č.6. ( 150 m + 1100 m). II. etapa  obsahuje  první úsek od břehu Moravy u Černovírského mostu po parkoviště in-line stezky Hejčínské louky a šestý úsek, což je propojení z Chomoutova (ul. Písečná) až ke k.ú. Březce. V roce 2021 je rozpočtu  600 tis. Kč na rozdělení DUR + DSP a DPS I. etapy. Na tuto II. etapu se zatím žádné prostředky neuvolnily.

 • Předpokládané období realizace: 04/2024 – 10/2024 (po realizaci I. Etapy)
 • Rozpočet 2021: 0 tis. Kč

ÚKOLY:

 • V roce 2021 aktualizovat (rozdělit) DUR – vyčlenit II. etapu.
 • Pokračovat v DUR II. etapy
 • Vydání ÚR v 1Q/2023
 • V roce 2023 zpracovat DSP + DPS a zajistit SP. Zajistit na rok 2023 částku 500 tis. Kč na zpracování DSP + DPS a zajištění SP
 • Vydání SP 1Q/2024
 • Zpracovat žádost o dotaci ze SFDI na rok 2024

 

3.10. Cyklostezka Samotišky - Droždín - Bystrovany

Jedná se o významnou tangentu na východním okraji města, která by propojila nadregionální cyklotrasu č.5 - Jantarovou stezku vedenou kolem řeky Bystřice a procházející Bystrovanami a již také vybudovanou cyklostezku Olomouc - Samotišky. Tím dojde k zokruhování sítě cyklostezek ve východní části města a odvedení cyklodopravy z velmi frekventované krajské silnice III/4436.

Nový projekt. Je zpracován IZ č. 16. Předpokládá se velké množství vlastníků pozemků a zdlouhavé majetkoprávní řešení. Před uzavřením SOD s obcemi Samotišky a Bystrovany na PD vyšších stupňů budou zajišťovat právníci OI nejdříve souhlasy vlastníků pozemků. Pokud nebude vůle ze strany vlastníků pozemků, není hospodárné zahajovat zpracování PD.

 • Předpoklad vydání ÚR v r. 2023. Zpracování DSP a DPS v roce 2024, realizace v roce 2025.
 • Rozpočet 2021: 200 tis. Kč na zajištění DUR

ÚKOLY:

 • řešit majetkoprávní vztahy (rok 2021)
 • vydání ÚR (předpoklad č.4Q/2022)
 • uzavřít smlouvu na zpracování DSP + DPS + inženýrská činnost (předpoklad r. 2023)
 • zajistit finanční prostředky v rozpočtu 2023 na DSP + DPS + IČ - 400 tis. Kč
 • vydání SP (předpoklad 1Q/2025)
 • realizace v r. 2025
 • Cena 25 000 tis. Kč

 

3.11. Cyklopruhy - Moravská stezka na území ORP Olomouc, k.ú.Nová Ulice –  ul.Legionářská

Poslední úsek Moravské stezky na území města Olomouce v délce 223 m. Bylo vydáno staveb. povolení ale propadlo a nebylo obnoveno, protože akce je nahrazena novou akcí s názvem: Legionářská - Studentská, rekonstrukce komunikace; zde je zpracována DUR a DSP, obnovuje se ÚR, vydání SP je podmíněno vyřešením majetkoprávních vztahů. Koordinovat s výstavbou multifunkčního domu.

 

4. DALŠÍ  PLÁNOVANÉ PROJEKTY,  KTERÉ ZATÍM  NEBYLY ZAŘAZENY  DO  ROZPOČTU  PŘÍPRAVY  INVESTIC

4.1. Cyklostezky v úseku ul. Třídy 17. listopadu (od PřF UP) – ul. Husova (restaurace Bristol)

Jedená se o projekt logicky navazující na PPO II. etapa v délce 650 m a sjednocující dopravní prostor v dané ulici. Jedná se o hodně využívanou trasu uvnitř města, kde je již několik nesystémově vybudovaných cyklostezek, které na sebe nenavazují. Je zde PřF a areál VŠ kolejí, kdy studenti kolo využívají. Odhad nákladů 6 mil. Kč.

Nová akce. Je zpracován Investiční záměr IZ 11 z roku 2013.

4.2. Cyklostezky v úseku teplárna Dalkia - úřad práce - Tř. Kosmonautů – ZUŠ na ul. Kavaleristů

Navazuje na jedné straně na změnu v areálu Moravské vysoké školy na tř.Kosmonautů a  dále na Jantarovou stezku v ul. Kavaleristů a na druhé straně na již existující stezky u teplárny Dalkia a na ulici Holické. Délka úseku je 790 m.

Nová akce. Je zpracován investiční záměr IZ 08.

4.3. Tangenciála Topolany - Hněvotín - Nedvězí

Důležitá tangenciála propojující dvě místní části města Olomouce, Topolany a Nedvězí s centrem města - Novou Ulicí, přes samostatnou obec Hněvotín, se kterou je potřebná úzká spolupráce, neboť ta na svém území již cyklostezku projektuje. Úsek Topolany - Hněvotín - 462 m. Úsek Hněvotín - Nedvězí - 816 m. Úsek Hněvotín - Nová Ulice - 824 m. Celkem se jedná o cyklostezku v délce 2,102 km.

Původně měla řešit obec Hněvotín DÚR i pro městské katastry (Topolany, Nová Ulice, Nedvězí), ale po několika letech se jeví, že není žádný posun. Nutno zpracovat DÚR vlastními silami.

 

4.4. Rožňavská - U Kapličky - vnější úseky - přestavba na dělenou stezku

OSMK zrealizoval prostřední úsek (předláždění na dělenou stezku), vnější úseky jsou ve špatné dlažbě v režimu smíšené stezky. Jedná se o úsek v délce 216 m k ulici Lesní. Nová akce. Není zpracováno nic. IZ není třeba. Jednoduchá akce.

 

4.5. Cyklostezka Gorkého – U podjezdu

Nová akce. Je zpracován IZ č. 28 řešící pokračování cyklostezky po ulici Chválkovické s napojením na ni u ulice Luční a vedení cyklotrasy až po křižovatku ulice U Podjezdu s ulicí  Pasteurovou a Jeremenkovou u Senima. Tato trasa je vedena mimo ulici Chválkovickou, humny k ZŠ Gorkého včetně odbočení a řešení na ulici Čadové s napojením ulice Chválkovické a dále po místní komunikaci na ulici Gorkého k prodejně Lidlu,  kde jsou navrženy 3 varianty prostupnosti územím k ulici U Podjezdu .    

 

4.6. Cyklopropojení v Holici ul. Průmyslová - Na Dílkách

Navazuje na cyklostezku Holice průmyslová zóna Šlechtitelů nově  vybudovanou v r. 2018 , kde cyklostezka končí na ul. Průmyslová bez návaznosti dále do Holice. Dle aktualizace cyklogenerelu je třeba cyklisty dovést do sítě místních komunikací jižně od Keplerovy ul. Nová akce. Pro danou lokalitu je zpracován investiční záměr IZ 02, který lze částečně použít.

4.7. Tangenciála - propojení ul. Dolní novosadská – ul. Šlechtitelů

Až tato stavba zajistí bezpečné propojení cyklostezky Holice průmyslová zóna Šlechtitelů nově vybudované v r. 2018 vč. lávky přes železniční koridor Olomouc-Přerov s Novými Sady. S ohledem na trasu vedení této nové cyklostezky v rámci Holického lesa nebude využívána cyklisty jezdící mezi Holicí a Novými Sady - vůbec na ni nenajedou! Vazba na PPO IV. Etapu přírodě blízkým opatřením a návaznost na bezbariérové úpravy a cyklopruhy na Dolní novosadské ulici. Nová akce. Je zpracován investiční záměr č. 15.

 

4.8. Singltrackové propojení ul. Neředínské u rybníčku s ul.Pilotů  a na letiště

Zajistí propojení stezky Jílová přes ul. Úvoz v trase KČT 6025 Olomouc - Bouzov s novým trasováním od ul. Neředínské do ul. Pilotů a dále pak ul. Na Vršku ke kruhovému objezdu u krematoria na tř. Míru a na budoucí cyklostezku 6025 podél letiště na Topolany a Ústín. Druhá část singltrackového propojení je vedena od rybníčku na ulici Neředínské směrem na letiště. Délka trasy je 175 m + 293 m = 468 m. Nová akce. Není nic zpracováno.

 

4.9. Nedvězí – Slavonín, cyklostezka

Délka 1,3 km. V roce 2020 – zpracovat IZ. Je podepsaná smlouva s projektantem. Požadavek KMČ Nedvězí.

4.10. Cyklopruhy (piktogramy) Polská - Velkomoravská ulicí Rooseveltovou

Obousměrné cyklopruhy nebo piktogramové koridory v délce 592 m.

 

4.11. Cyklopruhy Kmochova – Junácká

Koordinovat s bezbariérovými úpravami. Délka 820 m.

 

4.12. Cyklopruhy - Ul. Tomkova, Ladova, Dolní Hejčínská, Na Střelnici

Převážně vyhrazené cyklopruhy na II/635. Na části úseku na ul. Ladova a Dolnní Hejčínská  jsou v r. 2014 provedeny bezbariérové úpravy bez cyklopruhů. Délka 875 m.

4.13. Cyklostezka po ul. Slavonínské - od ul. Střední novosadská po ul. Požárníků

Tangeciála na území města propojující nadregionální stezky Moravskou a Jantarovou stezku s ul. Střední novosadskou. Koordinovat s projektem bezbariérovosti úseku. Délka 780 m

 

4.14. Řepčín souběh s tratí mimo ulici Svatoplukovu kolem Cyrilometodějského kostela po Pražskou

Koordinovat se záměrem SŽ elektrifikace železniční trati a s projektem Pražská - východ. Délka cyklostezky 360 m.

4.15. Cyklostezky v úseku ul. Okružní

Tangenciála na území města (všechny 3 druhy - cyklostezka, smíšená stezka, cyklopruhy) po celé délce ulice Okružní - 2985 m.

4.16. Cyklostezky v úseku Holická (Baumax) - Autobusové nádraží v Hodolanech.

Trasa je vedená pod estakádou. Délka úseku 1290 m.

 

4.17. Bořivojova - Dlouhá – Morava (přes Lazce)

Navazuje na již vybudovanou radiálu Olomouc - Šternberk. V úseku Lazce - Černovír bude řešeno v rámci protipovodňových úprav Povodím Moravy. V délce 630 m.

 

4.18. Cyklostezky v úseku ul. Na Výsluní - Pavelkova (singletrack)

Propojení ul.Rolsberské s OLMOU a ŠVOL v délce 210 m.

 

4.19. Cyklostezka v úseku Neředín - Fort XVII Křelov

Integrovaný projekt s obcemi Křelov, Ústín, Těšetice a Loučany. Koordinovat s jihozápadní tangentou. Měl by řešit Křelov.

 

4.20. Cyklostezka v úseku rybník Hamris - po restauraci "U Klásků" na ul. Slavonínské

Napojení sídliště Nový Svět na Jantarovou a Moravskou stezku. Délka úseku 310 m.

 

 Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Miroslav Žbánek

Miroslav Žbánek

Olomouc, primátor

Modul: Projekty