Návrh drobných opatření pro rozvoj cyklodopravy v Olomouci

Olomouc

Dne 12. 10. 2020 Rada města Olomouce odsouhlasila návrh drobných opatření pro rozvoj cyklodopravy. Realizací drobných opatření do cyklodopravy bude naplňován Strategický plán rozvoje města Olomouce, a to specifický cíl 3.1 Zajistit udržitelnost dopravy ve městě ve všech formách včetně řešení parkování, stejně jako Programové prohlášení RMO na období 2018–2022, opatření 5.5 Bude budována a rozšiřována síť cyklostezek a cyklotras a to i ve spolupráci s okolními obcemi. V rámci přípravy dalších projektů cyklostezek a cyklotras bude kladen důraz na včasné a účelné řešení majetkoprávních vztahů.

A. Úpravy provedené v rámci běžné údržby a oprav

A.1. Upravení přechodu pro chodce a cyklisty na Tř. Svobody (odhad ceny - 10 tis. Kč)

A.2. Předláždění smíšené stezky na dělenou stezku v ulici U Ambulatoria (odhad ceny - 61 tis. Kč)

A.3. Doplnit označení cyklostezky v místě příčného přístupu od Baumaxu (odhad ceny - 1,5 tis. Kč)

 

B.  Zpracovat podklad a požádat o stanovení dopravního značení

B.1. Zbudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty z ul. Tovární do ulice Smetanova formou povoleného vjezdu cyklistů na chodník C7 + E13 (odhad ceny - 10 tis. Kč)

B.2. Zobousměrnění ulice Riegrova pro cyklisty – doplnit značku zákaz vjezdu u České spořitelny o dodatkovou tabulku „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“ E12b (odhad ceny - 1 tis. Kč)

B.3. Vodorovné dopravní značení - nastříkání žluté vodorovné čáry na ul. Poupětova v místě vyústění cyklopřejezdu z ul. Wolkerovy (odhad ceny - 1 tis. Kč)

B.4. Celkové zlepšení rozhledových úhlů na ulici Polská v místě vyústění cyklostezky směrem k ul. Tolstého a označení cyklostezky (odhad ceny - 9 tis. Kč)

B.5. Označit jako stezku pro chodce a cyklisty po ulici Kosmonautů od křižovatky s ul. Wittgensteinovou po křižovatku s ul. Vejdovského (odhad ceny - 12 tis. Kč)

B.6. Další

 • Zbudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty na chodníku pod estakádou propojující ul. Holická s ul. Tovární z ul. Tovární formou povoleného vjezdu cyklistů na chodník C7 + E13 (odhad ceny - 9 tis. Kč)
 • V místě výjezdu z cyklostezky Holického lesa na komunikaci ul. Šlechtitelů umístit dopravní značku A19 – Cyklisté (odhad ceny - 3 tis. Kč) 

C. Nejprve předat k posouzení možnosti provedení Policii ČR, případně následně projednat s jinými zainteresovanými subjekty a společně s nimi řešit

 C.1. V zúženém místě napojení ul. Sladkovského a náves Svobody doplnit vodorovné dopravní značení formou piktogramů (odhad ceny - 2 tis. Kč)

C.2. Další

 • Na Moravské stezce okolo Moravských železáren instalovat zrcadlo (odhad ceny - 8 tis. Kč)
 • Posunout dopravní značku zákaz vjezdu jízdních kol z výjezdu z kruhového objezdu na Přerovské ulici o cca 130 m ve směru hl. silnice dále na Přerov (odhad ceny - 2 tis. Kč)
 • Z důvodu zlepšení orientace pro cyklisty v Černovíře na cyklotrase Hvězdná Olomouc - Šternberk (ul. Peřinova, Černovírská a Hlušovická) obnovit orientační značení IS 21 a provést vodorovné značení V20 v celé úseku až po Černovírský nadjezd a vyznačit odbočení k „Hromovu Dubu“ a směrem do Štěpánova a Chomoutova

 

D. Projednat s příslušnými majiteli komunikace

D.1. Vybudovat cyklopruhy na krajské komunikaci II/635 ul. Dolní Hejčínská

 

D.2. Ostatní

 • Zajistit obnovu VDZ (jízdních pruhů pro cyklisty) na krajské komunikaci III. třídy č. 4359h na ul. Týnecká (komunikace údajně v majetku ŘSD nepředaná SSOK) a zlepšení uspořádání nájezdu z pruhu v HDP do PDP na křížení u Kauflandu a zvážit rozšíření vozovky v opačném směru.
 • Na začátku obslužné komunikace v majetku Povodí Moravy s.p. vedoucí po levém břehu odlehčovacího kanálu řeky Moravy vyměnit značku B1 zákaz vjezdu všech vozidel za značku B11 zákaz vjezdu všech motorových vozidel

E. Ostatní

E.1. Na ulicích Velkomoravská, Heyrovského, kpt. Jaroše snížit obrubníky na všech místech pro přecházení, doplnit bezbariérové prvky a označit jako C9a – stezka pro chodce a cyklisty (odhad ceny - 20 tis. Kč + značky)

E.2. Zpracování PD pro stanovení dopravního značení k řešení pohybu cyklistů ve Smetanových sadech (odhad ceny - 250 tis. Kč + značky)

E.3. Ostatní

 • Křižovatka ul. Jablonského a U Stavu v Černovíře zajistit příčnou vazbu pro cyklisty přes ul. Jablonského směrem k Frajtovu náměstí dle zpracovaného IZ – „Navržení nových parkovacích ploch ke snížení deficitu statické dopravy v ul. U Stavu“
 • Obnovit orientační značení pro cyklisty IS21 na hrázi kolem Trusovického potoka směrem na Štěpánov a Chomoutov a provést vyznačení odbočky směrem k „Hromovu dubu“ (odhad ceny - 50 tis. Kč)
 • Nákup a umístění jednoho mobilního sčítače cyklistů (odhad ceny - 50 tis. Kč)

Závěr 

Předkladatel doporučuje schválit předložený seznam drobných opatření a postupovat u jednotlivých skupin opatření dle následujícího postupu: 

 • Skupina A: ODUR do konce března 2021 provede opatření A1 až A3 v rámci běžné údržby a oprav, ve spolupráci s TSMO a.s., postupně v průběhu roku 2020 a 2021, v závislosti na množství finančních prostředků, které má na tuto činnost k dispozici.
 • Skupina B: ODUR postupně do konce března 2021 provede opatření B1 až B7 a vypracuje příslušnou dokumentaci pro dopravní stanovení. Projedná ji s Policií ČR a předloží speciálnímu stavebnímu úřadu ke stanovení dopravního značení. Vlastní osazení dopravních značek provede ODUR ve spolupráci s TSMO a.s. a to postupně v průběhu roku 2020 a 2021 v závislosti na množství finančních prostředků, které má na tuto činnost k dispozici.
 • Skupina C: ODUR postupně do konce března 2021 provede opatření C1 až C3 a předá k posouzení možnosti jejich provedení Policii ČR a v případě kladného stanoviska je ve spolupráci s TSMO a.s. zrealizuje postupně v průběhu roku 2020 a 2021, v závislosti na množství finančních prostředků, které má na tuto činnost k dispozici. OSTR ve spolupráci s ODUR projedná s Mikroregionem Šternbersko možnost provedení opatření C4 ve vazbě na smlouvu o partnerství a spolupráci v rámci přípravy a realizace projektu „Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná“ – aktivita č.1
 • Skupina D: ODUR projedná opatření E1  s majitelem komunikace aby je provedl v termínu do konce roku 2020. OSTR projedná opatření E2 s majitelem komunikace aby je provedl v termínu do konce roku 2021. OSTR + ODUR s majitelem a správcem komunikace projedná opatření E3 a následně ODUR vypracuje příslušnou dokumentaci pro dopravní stanovení. Projedná ji s Policií ČR a předloží speciálnímu stavebnímu úřadu ke stanovení dopravního značení. Vlastní osazení dopravních značek provede ODUR ve spolupráci s TSMO a.s. a to postupně v průběhu roku 2020 a 2021 v závislosti na množství finančních prostředků, které má na tuto činnost k dispozici.
 • Skupina E: OSTR ve spolupráci s ODUR provede opatření F1 až F5 dle tabulky v důvodové zprávě.

 

 Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Miroslav Žbánek

Miroslav Žbánek

Olomouc, primátor

Modul: Projekty