Akční plán pro řešení dopravy na severozápadě Prahy

Od 1. dubna 2019 do 30. června 2022 se městská část Praha-Suchdol účastnila evropského projektu SMACKER, který byl zaměřen na podporu služeb veřejné hromadné dopravy a motivaci cestujících k využívání udržitelných alternativ k autu. 

Projekt SMACKER, na kterém spolupracovala s městskou částí řada českých a zahraničních odborníků společně se zástupci místních samospráv, přispěl k řešení dopravy na severozápadě Prahy v souladu s cíli Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí a dalšími strategickými dokumenty. Za účelem zajištění kontinuity projektu byl zpracován tzv. Regionální akční plán. Tento dokument vychází z diskusí se zástupci samospráv, odborníky a občany, a stanovuje cíle a opatření pro udržitelný rozvoj v severozápadní části pražské aglomerace.

Hlavní cíle a priority Regionálního akčního plánu jsou:

 • Rozvíjet a zkvalitnit služby veřejné hromadné dopravy (VHD).
  Nedostatečná nabídka služeb VHD má za následek větší používání auta pro dojíždění do hl. města   s negativními dopady na dopravní situaci a životní prostředí.

 • Zvýšit atraktivitu multimodální dopravy.
  Stále více evropských velkoměst dává důraz na multimodalitu, tedy kombinaci více druhů dopravy: VHD, kolo, auto, chůzi, sdílené prostředky. Pro zlepšení dopravní dostupnosti je žádoucí zkvalitnit přestupní uzly a zlepšit návaznost spojů.

 • Snížit potřebu cestovat za prací, školou a službami vhodným územním plánováním.
  Boom rezidenčních satelitů za Prahou zvýšil nároky na dojíždění do Prahy kvůli nedostatečné veřejné vybavenosti (školy, školky, zdravotnická a sociální zařízení, obchody, služby, apod.) a chybějícím pracovním příležitostem.  Je zapotřebí doplnit vybavenost a podmínit tím i další nárůst sídel v okolí Prahy.

 • Optimalizace nákladů.
  Linková veřejná doprava není ekonomicky efektivní zejména ve večerních hodinách, o víkendech či ve vzdálenějších lokalitách s nízkou hustotou obyvatel. V těchto případech je výhodnější provozovat tzv. dopravu na zavolání (DRT, z anglického Demand ResponsiveTransport) nebo podpořit využití multimodální dopravy (kombinace VHD, kola, chůze, sdílených dopravních prostředků či auta).

 • Zvýšit povědomí o přínosech udržitelné mobility.
  Je zapotřebí lépe informovat obyvatele Prahy a okolí o celospolečenských přínosech udržitelné mobility, která bude znamenat  menší dopravní zácpy, kvalitnější veřejný prostor, zdravější lidi a životní prostředí a nižší ekonomické náklady.

 • Zlepšení veřejného prostoru a životního prostředí.
  Vysoká zátěž automobilovou dopravou způsobuje znečištění ovzduší, zvyšuje emise CO2, vytváří hluk. Zároveň snižuje kvalitu veřejného prostoru. Proto je zapotřebí nabídnout lidem atraktivní a komfortní alternativy udržitelné dopravy a plánovat město tak, aby nemuseli často jezdit autem.

 • Záměry a opatření, které byly diskutovány v rámci besed s občany a setkání se zástupci samospráv a odborníky, zahrnují mj. multimodální terminál Výhledy, posílení autobusových linek, rozvoj kolejové dopravy včetně severní tramvajové tangenty a městského mostu (zejména pro MHD, cyklisty, chodce a IZS) mezi Prahou 6 a 8, výstavbu nových stezek pro chodce a cyklisty mezi obcemi a v návaznosti na kolejovou dopravu, přeložku silnice II/240 (součást aglomeračního okruhu), která odvede nákladní tranzit z obcí. Expertní debaty a studie zároveň potvrdily, že dálniční okruh přes Suchdol narůstající dopravu nevyřeší, ale naopak zhorší. Tato stavba je navíc v rozporu se strategickými dokumenty ČR a EU, kterými se řídil projekt SMACKER.

 • Bližší informace o evropském projektu SMACKER a aktivitách na podporu udržitelné mobility v severozápadní části pražské aglomerace naleznete na:Zpět na všechny města

Ambasador projektu:

Gabriela Lněničková

Gabriela Lněničková

zastupitelka městské části Praha-Suchdol

Modul: Projekty