Proměny Semil v čase

Aktuální stav k 29. 8. 2023 je uveden v závěru textu.

Ráda bych vám představila jeden „obrázek“, který ale v sobě zahrnuje zcela zásadní změny týkající se města Semily v oblasti mobility. Takové velké škatulata hýbejte se, které naše město po realizaci posunou o desítky let dopředu. Zásadní a město-tvorné projekty. Souhrnně tomu říkáme proměny Podmoklic v čase. To je místní část Semil.

Koordinace projektu v PDF je možno si stáhnout zde.

Už v roce 1939 byl v územním plánu města zanesen průtah, který má odklonit hlavní proud dopravy ze středu města. Podařilo se nám díky Libereckému kraji zrealizovat první etapu průtahu v podobě okružních křižovatek a dobudování brání současné umístění autobusového nádraží.

Nechali jsme si zpracovat vyhledávací studii na přemístění a pořád jsme naráželi na problém přemístění obslužné koleje na vlakovém nádraží. Protože selský rozum mi pořád říkal, že nejlepší řešení je spojit autobusové nádraží a to vlakové do jednoho místa a mít jedno nástupiště pro vlak a autobus. Podpořit bezmotorovou navazující dopravu atd. A to se po nějakém čase povedlo. A proto chystáme společný dopravní terminál. Bude vypadat takto. A bude hotov už v roce 2024.

Dopravní terminál

Nyní probíhá výstavba vlakové části a už můžeme sledovat, stavební práce na novém vlakovém nástupišti, jehož součástí je výstavba nového podchodu, zhotovení přístřešku pro cestující a přesun nákladní koleje na opačnou stranu, již probíhají. Vymístění nákladní koleje následně umožní výstavbu nového autobusového nádraží právě v místě původní nákladní koleje.

V současné době máme pro autobusové nádraží vydané pravomocné stavební povolení a čekáme na vypsání dotační výzvy. Podání žádosti o dotaci předpokládáme v první polovině dubna. Celkové projektové náklady jsou cca 45 mil. Kč  vč. DPH. Vlastní realizaci plánujeme v roce 2024, především z důvodu navazujících investičních akcí. Výstavba autobusového terminálu bude kromě vlastní pojezdové a pochozí plochy zahrnovat také 11 autobusových stání, 50 parkovacích míst kategorie P+R, dobíjecí stanici pro elektromobily, přístřešek pro cestující, veřejné osvětlení a mobiliář shodný s vybraným typem pro železniční nástupiště. Dále obsahuje zastávkový informační systém, tzn. elektronické cedule, na nichž budou znázorněny společně odjezdy autobusů i vlaků. Součástí akce jsou i přeložky vodovodu a kanalizace vč. odvodnění nových ploch.

Slavnostní zahájení stavby.

Podařilo se nám také zkoordinovat opravu výpravní budovy a ta bude plnohodnotně sloužit novému dopravnímu terminálu a není třeba stavět další budovu. Zásadní budou parkovací místa a zázemí pro cestující a cyklisty.

Pro představu jak vypadalo původní nádraží:

 

Pozemek pro autobusové nádraží.

 

 

Průtah městem

Přesunutí stávajícího autobusového nádraží do společného dopravního terminálu následně umožní plánovanou výstavbu průtahu, který propojí již vystavěné okružní křižovatky Bořkovskou a Brodskou. Investorem průtahu je Liberecký kraj, potažmo Krajská správa silnic Libereckého kraje.

Věříme, že se v letošním roce podaří projekt dokončit a požádat o stavební povolení. Ač rozpočet na akci v tuto chvíli ještě neznáme, můžeme předpokládat, že se bude pohybovat v řádek desítek miliónů.

Součástí průtahu bude nejen komunikace, ale i oboustranný chodník, veřejné osvětlení a přeložky sítí. Zbývající plocha současného autobusového nádraží bude využita pro vybudování parkovacího stání.

Do těchto zásadních změn vstoupí také po mnoha letech soukromý investor s výstavbou bytů.

Situaci průtahu je možno si stáhnout zde.

Bytové domy

Mezi plánované stavební akce příštích let se řadí také vznikající developerský projekt. V místě areálu staré továrny by díky němu mělo vzniknout pět bytových domů. Realizace projektu s názvem Residence Tofa, jistě nebude jednoduchá a soukromého investora čeká nejprve změna územního plánu (práce již započaly). Pak teprve bude moci začít projektovat a zajišťovat stavební povolení.

Součástí tohoto území je také sídliště.

Sídliště Jižní Luční

Součástí Podmoklic je bezpochyby i stávající sídliště Jižní Luční. Zde máme již několik let zpracovaný projekt revitalizace sídliště, který v sobě zahrnuje několik etap.

Za poslední roky jsme zde vybudovali nové veřejné osvětlení při podélném chodníku mezi paneláky, provedli revitalizaci zeleně a minulý rok jsme rozšířili parkoviště u domu Luční 463. Součástí akce byla i nová dešťová kanalizace, která bude dále pokračovat až ke křižovatce s ulicí Na Mýtě.

Tato dešťová kanalizace je dimenzována nejen pro budoucí rozšířená parkoviště v sídlišti, ale i pro zmíněný průtah a okolní plochy vč. plánovaného developerského projektu. Výstavba zbývající části této dešťové kanalizace je plánována na rok 2024 tak, aby v roce 2025 bylo při výstavbě průtahu reálné do ní svést část dešťových vod skrze nedávno dokončenou dešťovou kanalizaci na Tigridově náměstí.

Jak z výše uvedeného vyplývá, všechny zmíněné plánované projekty na sebe navazují. Zásadní je v tuto chvíli výstavba dopravního terminálu a vymístění autobusového nádraží.

Průtah městem je v územním plánu města Semily více než 80 let a je bezpochyby nejdůležitějším projektem pro odlehčení dopravy ve městě.

Díky výše zmíněným akcím by měly Podmoklice a spolu s nimi i celé město získat zásadní a městotvorné projekty, jejichž dokončení velmi závisí na součinnosti a časové koordinaci se všemi investory. Bez součinnosti všech by se to nikdy nepodařilo a stálo a bude stát to nezměrné úsilí, ale povedlo se. Všechny projekty, územní plán, investoři atd. Skloubit tak velké změny je nesmírně těžké, ale bude to stát za to!

Vyjádření starostky Bc. Leny Mlejnkové k 17. 3. 2023

Další související informace k 10. 4. 2023

https://www.semily.cz/slavnostni-zahajeni-rekonstrukce-nastupist-v-zeleznicni-stanici-semily/d-17373

https://www.semily.cz/v-podmoklicich-bude-v-pristich-letech-rusno-vyroste-spolecny-terminal-i-prutah-mestem/d-17408

Aktuální stav k 29. 8. 2023

Stavba vlakové části dopravného terminálu se dokončuje a bude 26. 10. 2023 slavnostně otevřena.

Připravujeme výběrové řízení na autobusové nádraží a budeme jej realizovat v příštím roce.

Obtíže při tvorbě nových cyklostezek - financování a výkupy pozemků - pro malé obce je finančně velmi nákladné vykoupit pozemky a město nemůže investovat mimo svůj katastr. Realizace jsou náročné a také následné udržování. Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Bc. Lena Mlejnková

Bc. Lena Mlejnková

Starostka Města Semily

Modul: Projekty