Jičínem pěšky a na kole

Řešení

Projekt by měl zlepšit postavení chodců a cyklistů v centru Jičína tak, aby proporce využití veřejných prostor byla vyvážená.

Jde o lepší organizaci dopravního prostoru (rozšíření chodníků, nová organizace parkování vozidel, jasné vymezení bezpečných tras pro chodce a cyklisty).

Problém se týká veřejných prostranství v centru města (vnitřní část Valdštejnova náměstí a přilehlé ulice, zejména ulice Palackého). Prostranství mají nevhodně vyvážený prostor pro automobilovou, pěší a cyklistickou dopravu. Hlavní dopravní trasy „obsadila“ automobilová doprava a pro bezpečný pohyb zranitelnějších účastníků pěší a cyklistické dopravy nezbývá dostatek prostoru. Vycházeli jsme z reakcí občanů, které byly součástí dotazníku pocitových map a také ze zkušenosti z provozu, kdy v ranních špičkách není veřejný prostor pro pohyb chodců a cyklistů vhodně řešen a dimenzován. Na toto téma aktuálně připravujeme detailní průzkumy dopravního chování.

Informace byly zpravované k 16. 4. 2020, aktualizace viz níže.

Aktuální informace k 29. 8. 2023

V jádru města Jičín byly Fakultou dopravní ČVUT provedeny kamerové průzkumy dopravy, kdy bylo zjištěno, že z pohledu motorové dopravy je podíl tranzitujících vozidel ve většině případů přibližně 50 % ve vztahu k intenzitě příslušného vjezdu do oblasti náměstí.

Což v případě nejzatíženějšího vjezdu do jádra města, kterým je vjezd přes ulici Palackého znamená, že přes náměstí projede z tohoto směrů více jak 800 tranzitních voz/den. Pokud k tomu připočteme i počet vozidel z ulice Nerudova, tak se blížíme k hodnotě projíždějících vozidel 1000 voz/den. S ohledem na charakter území je podíl „zbytné“ dopravy značný a tento stav vybízí k úvahám nalézt taková opatření, která by vedla k redukci tohoto počtu vozidel.

Obdobná situace je v oblasti s parkováním. Z výsledků časů příjezdů a odjezdů vozidel z oblasti vyplývá, že se jedná spíše o krátkodobé parkování s délkou trvání do 1 hodiny. Tento fakt podtrhuje i průběh přírůstků a úbytků parkování. Nedochází tak ve větší míře k situaci, kdy řidič dojede do oblasti za účelem parkování na začátku pracovní doby a na jejím konci odjíždí z oblasti pryč.

Je tak ke zvážení, jakou parkovací kapacitu, především v oblasti náměstí, nabízet. Zde by přicházelo do úvahy nabídnout dostatečnou parkovací kapacitu v docházkové vzdálenosti náměstí např. v oblasti ulice Na Tobolce.

Na základě provedených průzkumů je aktuálně fakultou zpracovávána Studie úpravy provozu a dopravy v klidu v jádru města Jičína, která uvedené problémy řeší a navrhuje dopovídající opatření. Studie bude přestavena zastupitelům města a veřejnosti v září letošního roku v rámci Evropského týdne mobility.Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Radek Jiránek

Radek Jiránek

architekt města Jičín

Modul: Projekty