Mikroregion Ivančicko: plány na výstavbu cyklostezek do roku 2024

Mikroregion Ivančicko

Problém

Hlavním nástrojem, jak mohou města zvyšovat podíl aktivní dopravy, je stavba bezpečné infrastruktury.

Podle opakovaných průzkumů jsou hlavní bariéry pro větší využití jízdního kola jako dopravního prostředku nízký pocit bezpečí, intolerantní chování řidičů k cyklistům, nedostatečně rozvinutá cyklistická infrastruktura a zajištění bezpečného „zaparkování“ kola v cíli cesty, včetně zázemí pracovišť a škol.

Cíl

Zvýšit ochotu k absolvování pravidelných cest pěšky vyžaduje rozumné dopravní vzdálenosti, kromě toho také cesty vedené stranou hlavních silnic (bez hluku a smogu) a v bezpečném prostředí.

Po úspěšné realizaci úseku Oslavany – Ivančice se začalo s přípravou další trasy v úseku Ivančice – Moravské Bránice – Dolní Kounice v délce kolem 15 km.  Nová stezka napříč Mikroregionem Ivančicko navazuje na stezku spojující Oslavany a Ivančice, která je v provozu od roku 2015. Sčítače ukazují, že stezka patří k nejoblíbenějším v regionu, měsíčně tu registrují na bezmála 13 000 průjezdů (údaje za prvních 11 měsíců roku 2016). To stezku řadí na první místo mezi měřenými projekty v Jihomoravském kraji.

Realizace prvního projektu si vyžádala dlouhých 13 let, hlavně kvůli legislativním a pozemkovým problémům. Místní věří, že cesta od vyhledávací studie ke zprovoznění stezky bude tentokrát o něco rychlejší. Podaří se vybudovat bezpečnou komunikaci?

Řešení

Věříme, že se podaří zajistit finační prostředky na naše projekty z národních a evropských fondů. Více informací k možnostem financování cyklistické infrastruktury jsou dostupné na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

1) Cyklostezka Ivančice - Dolní Kounice.
Navrhovaná stezka vytváří dopravně a turisticky významné propojení Ivančic a Dolních Kounic, resp. oblasti na pomezí kraje Vysočina a Brněnska, které je dnes realizované po silnici II/152. Parametry silnice, stejně jako její současný stavebně technický stav, neumožňují bezpečný pohyb cyklistů sám o sobě.

Tuto stezku a její potřebnost představuje následující prezentace:


Délka cyklostezky - cca 10,5 km
Předpokládané náklady - bez nákladů spojených s výkupem pozemků: cca 65 mil. Kč vč. DPH, tyto náklady zahrnují i lávku přes řeku Jihlavu. Projekt je rozdělen do 3 etap.

  • Etapa 1 - úsek vedoucí na katastru obcí Moravské Bránice a Dolní Kounice. Zde je předpoklad asfaltového povrchu. Etapa je ve fázi zpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, avšak řeší se problémy s Povodím Moravy (podmínky nájemní smlouvy) a žádost o vynětí ze ZPF, proto o vydání územního rozhodnutí doposud nemohlo být požádáno . Předpokládaná cena 22,0 mil. Kč, vč. DPH.
  • Etapa 2 - část úseku vedoucí na katastru Kounické předměstí (Ivančice), taktéž zpracovaná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, i zde však probíhá ještě inženýrská činnost k získání vyjádření dotčených orgánů. Předpokládaná cena 43,0 mil. Kč, vč. DPH.
  • Etapa 3 - nebyla doposud projekčně zahájena zejména z důvodu zcela nedořešeného vedení trasy s ohledem na nutnost výstavby lávky přes řeku Jihlavu. 

2) Cyklostezka Padochov – Oslavany, která je v následujícím stavu:

  •  V územním plánu Oslavany je pro cyklostezku vymezen koridor VPS (veřejně prospěšná stavba)
  • Postupně se projednávají jednotlivé pozemky s cílem dosáhnout předběžných souhlasů všech vlastníků
  • Je k dispozici nabídka na zpracování DUR
  • Předpokládané náklady na budoucí výstavbu (bez nákladů na výkup pozemků) -  cca 13 mil.Kč
  • Odůvodnění nezbytnosti: vytvořit, v návaznosti na cyklotrasu „Hornickou" a plánovanou cyklotrasu „Znojemskou" (Brno – Znojmo), bezpečné propojení pro pěší a cyklisty mezi místní částí Padochov a Oslavany mimo frekventovanou krajskou komunikaci č II/39410.

Poznámka - počet km nebyl dodán a tak byl proveden odhad, a to na základě výpočtu 1 km = 10,0 mil. Kč

Zdroj: Mikroregion IvančickoZpět na všechny proměny

Ambasador projektu:
Modul: Projekty