Mikroregion Ivančicko: plány na výstavbu cyklostezek do roku 2028

Problém

Hlavním nástrojem, jak mohou města zvyšovat podíl aktivní dopravy, je stavba bezpečné infrastruktury.

Podle opakovaných průzkumů jsou hlavní bariéry pro větší využití jízdního kola jako dopravního prostředku nízký pocit bezpečí, intolerantní chování řidičů k cyklistům, nedostatečně rozvinutá cyklistická infrastruktura a zajištění bezpečného „zaparkování“ kola v cíli cesty, včetně zázemí pracovišť a škol.

Cíl

Zvýšit ochotu k absolvování pravidelných cest pěšky vyžaduje rozumné dopravní vzdálenosti, kromě toho také cesty vedené stranou hlavních silnic (bez hluku a smogu) a v bezpečném prostředí.

Po úspěšné realizaci úseku Oslavany – Ivančice se začalo s přípravou další trasy v úseku Ivančice – Moravské Bránice – Dolní Kounice v délce kolem 15 km.  Nová stezka napříč Mikroregionem Ivančicko navazuje na stezku spojující Oslavany a Ivančice, která je v provozu od roku 2015. Sčítače ukazují, že stezka patří k nejoblíbenějším v regionu, měsíčně tu registrují na bezmála 13 000 průjezdů (údaje za prvních 11 měsíců roku 2016). To stezku řadí na první místo mezi měřenými projekty v Jihomoravském kraji.

Realizace prvního projektu si vyžádala dlouhých 13 let, hlavně kvůli legislativním a pozemkovým problémům. Místní věří, že cesta od vyhledávací studie ke zprovoznění stezky bude tentokrát o něco rychlejší. Podaří se vybudovat bezpečnou komunikaci?

Řešení

Věříme, že se podaří zajistit finační prostředky na naše projekty z národních a evropských fondů. Více informací k možnostem financování cyklistické infrastruktury jsou dostupné na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Aktualizace k 29. 8. 2023

1) Cyklostezka Ivančice - Dolní Kounice

Navrhovaná stezka vytváří dopravně a turisticky významné propojení Ivančic a Dolních Kounic, resp. oblasti na pomezí kraje Vysočina a Brněnska, které je dnes realizované po silnici II/152. Parametry silnice, stejně jako její současný stavebně technický stav, neumožňují bezpečný pohyb cyklistů sám o sobě. Nositel projektu, Mikroregion Ivančicko, projekt rozdělil do tří etap. Další samostatnou etapu bude realizovat Město Ivančice

Tuto stezku a její potřebnost představuje následující prezentace:

Délka cyklostezky (3 etapy realizované Mikroregionem Ivančicko) – cca 6,2 km, celá délka cyklistické trasy Ivančice – Dolní Kounice cca 10,5 km (zahrnuje všechny související úseky trasy).

Předpokládané náklady – bez nákladů spojených s výkupem pozemků: cca 71 mil. Kč vč. DPH, tyto náklady zahrnují realizaci rozdělenou do tří etap.

Mapu lze stáhnout ve větší velikosti - viz závěr textu.

I. etapa:   Dolní Kounice – Moravské Bránice – Železniční viadukt

V tomto úseku povede cyklostezka na katastru obcí Moravské Bránice a Dolní Kounice. Celá část bude mít asfaltový povrch. Délka této etapy je 4,004 km a součástí cyklostezky bude také lávka přes potok Bukovinku. Stavba bude bezbariérová. Účel stavby je zejména zvýšení bezpečnosti pro cyklisty a pěší v rámci cest místního i nadregionálního významu.

Stav přípravy k 1. 9. 2023: Pro tuto etapu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí, dokončena kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, hotový je inženýring a v srpnu 2023 byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Na konci září 2023 bude Mikroregion Ivančicko podávat žádost o dotaci na výstavbu z Integrovaného regionálního operačního programu. Etapa získala kladné vyjádření Řídicího výboru BMO o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+. V případě přiznání dotace proběhne výstavba v letech 2024-2025.

Skutečná cena dle hotového rozpočtu stavby je 52 mil. Kč vč. DPH.

II. etapa:   Úsek od Železničního viaduktu po chatovou oblast Stříbský mlýn

Cyklostezka v této etapě bude vedena v ploše stávajících lesních cest, které jsou i v současné době sjízdné pro cyklisty. Budou zde upraveny nestmelené úseky těchto cest a vybudovány úseky se stmelenými konstrukčními vrstvami. Účelová komunikace bude využívána především cyklisty, pěšími a vozidly dopravní obsluhy. Celková délka upravované účelové komunikace v této etapě je 1.449 m.

Stav přípravy k 1. 9. 2023: Pro tuto etapu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí, v současné době je dokončována dokumentace pro vydání stavebního povolení, do konce roku 2023 proběhne inženýring a měla by být podána žádost o vydání stavebního povolení.

Předpokládaná cena cca 12 mil. Kč vč. DPH.

III. etapa:     Úsek od chatové oblasti Stříbský mlýn po meandr řeky Jihlavy

Cyklostezka bude vedena po stávající lesní cestě v chatové oblasti Stříbský mlýn, která je i v současné době při příznivém počasí sjízdná pro cyklisty. V rámci stavby budou upraveny nestmelené úseky této cesty. Účelová komunikace bude využívána především cyklisty, pěšími a vozidly dopravní obsluhy. Celková délka upravované účelové komunikace v této etapě je 730 m.

Stav přípravy k 1. 9. 2023: Na podzim 2023 bude započata projektová příprava III. etapy – vyhotovení dokumentace pro územní a stavební řízení.

Předpokládaná cena cca 7 mil. Kč vč. DPH.

Etapa propojení cyklostezky na Ivančice:   Meandr řeky Jihlavy – turistické zastavení Ptačí hotel

Jedná se o část lesní cesty vedené mezi řekou Jihlavou a skalami, která je v současné době vhodná pouze pro pohyb pěších. Je nezbytná k propojení I. - III. etapy cyklostezky s městem Ivančice. V současné době řeší město Ivančice přeměnu této stávající vycházkové trasy vybudované Městskými lesy Ivančice na cyklostezku, tedy na komunikaci pro pěší a cyklisty. Záměrem je cestu rozšířit a výškově upravit a zpřehlednit tak, aby byla bezpečná. Odtud již cyklostezka naváže na zpevněnou cestu v rovinatém terénu směrem do města Ivančice (Park Réna, most přes řeku Jihlavu).

Vzhledem k tomu, že nositelem této fáze projektu již bude město Ivančice, resp. Městské lesy Ivančice, nedisponujeme v tuto chvíli finančním odhadem nákladů.

 

2) Cyklostezka Padochov – Oslavany

aktualizace: 30. 1. 2022

  •  V územním plánu Oslavany je pro cyklostezku vymezen koridor VPS (veřejně prospěšná stavba)
  • Postupně se projednávají jednotlivé pozemky s cílem dosáhnout předběžných souhlasů všech vlastníků
  • Je k dispozici nabídka na zpracování DUR
  • Předpokládané náklady na budoucí výstavbu (bez nákladů na výkup pozemků) -  cca 13 mil.Kč
  • Odůvodnění nezbytnosti: vytvořit, v návaznosti na cyklotrasu „Hornickou" a plánovanou cyklotrasu „Znojemskou" (Brno – Znojmo), bezpečné propojení pro pěší a cyklisty mezi místní částí Padochov a Oslavany mimo frekventovanou krajskou komunikaci č II/39410.

Poznámka - počet km nebyl dodán a tak byl proveden odhad, a to na základě výpočtu 1 km = 10,0 mil. Kč

Zdroj: Mikroregion Ivančicko

 Zpět na všechny proměny

Ambasador projektu:
Modul: Projekty