Ambasadoři jsou aktivní lidé v místních komunitách, politici a úředníci, které spojuje zájem o téma šetrné a udržitelné mobility. Lidé mohou mít různý pohled na svět, různé názory. Ale všechny spojuje zájem o své nejbližší okolí a vize, kterou vyjadřuje Výzva CityChangers 2030

Renata Zajíčková

Praha 5, starostka

Jsem ambasadorem projektů

Mobilita žáků a studentů ve školách

Cyklovyjížďka se starostkou ukázala, v jakém stavu se cyklistická a pěší síť na Praze 5 nachází, jakým problémům cyklisté i motoristé v provozu musí čelit, jaké existují situace...

Chytrý přechod

Městská část Praha 5 realizovala projekt bezpečného přechodu nové generace v Jinonicích u křižovatky ulic V Zářezu a Puchmajerova. Přechod disponuje moderními smart technologiemi, chodci...

Něco o mně

Při našem posledním setkání jste řekla, že je třeba pohnout s tématem mobility. Proč?

Praha 5 se dynamicky rozvíjí. V její centrální části dochází k postupnému přerodu dříve industriálních ploch na plnohodnotné městské struktury a i její stabilizované části jsou vystavené tlaku na zvýšení intenzity využití, což je zcela logické. Praha 5 má také plnit celou řadu celoměstsky významných funkcí, od dopravního uzlu Smíchovského nádraží, přes zařízení City logistiky po Radlickou radiálu a celou řadu dalších klíčových dopravních investic. Většinu dopravní zátěže přitom musí zvládnout prostory, z nichž velká část, a to zejména v nejcitlivějších lokalitách Prahy 5, zároveň plní roli veřejných prostranství.

Jaké hlavní cíle vidíte v oblasti mobility v městské části Praha 5?

Bezpečnost, udržitelnost a pohodlí obyvatel i návštěvníků Prahy 5, to jsou za mě osobně naprosto klíčové atributy městské mobility. Pokud jde o udržitelnost, můžeme jí dosáhnout pouze postupnou koncepční proměnou dopravní infrastruktury s důrazem na promyšlené bezkolizní sdílení prostoru a organizaci dopravních služeb v koordinaci se změnami intenzity a způsobů využití území městské části.

Jakými kroky chcete začít?

Aktuálně připravujeme klíčový dokument – Generel dopravy městské části Praha 5, který bude vycházet z celoměstských strategií a koncepcí (např. Strategie rozvoje tramvajové dopravy do roku 2030, Strategie rozvoje metropolitní železnice v Praze, Koncepce pražských břehů apod.), ze schváleného Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí a bude je přirozeně respektovat.

Co si od nového Generelu slibujete?

Jde o základní koncepci a podklad pro jednání samosprávy městské části s Magistrátem a organizacemi hl. m. Prahy o investicích do úprav dopravní infrastruktury a do organizace dopravy v návaznosti na celoměstskou úroveň. Bude nám sloužit jako podklad pro rozhodování o investicích do dopravního systému městské části a rozvoje veřejných prostranství a také jako podklad pro stanovení podmínek rozvoje z hlediska kapacity dopravní infrastruktury a služeb a jejich schopnosti absorbovat nárůst dopravy.

Kdy by měl být hotový?

V současné době pracujeme na formulaci základních principů udržitelné mobility městské části, návrzích základní vyvážné kostry systémů dopravy pro jednotlivé módy dopravy, stanovujeme priority k řešení a identifikace témat, která bude následně nezbytné prověřit podrobnějšími materiály. Výsledkem toho všeho bude samotný návrh Generelu dopravy. Hotový by měl být ke konci tohoto roku a naším plánem je jeho velmi pečlivé projednávání. Čistopis samotného materiálu by tak mohl být dokončen v roce 2021.

Jaký problém by měl vyřešit?

Generel dopravy navrhne změny v organizaci nejen pěší a cyklistické, veřejné hromadné, ale i vodní a individuální motorové osobní a nákladní dopravy, a to včetně priorit její realizace. Podkladem však musí být důkladná analýza současného stavu, plánovaného rozvoje území městské části a jejích širších vztahů.

Součástí dokumentu bude i stanovení limitů kapacit rozvoje stabilizovaných, rozvojových a transformačních lokalit městské části z hlediska schopnosti dopravní infrastruktury zvládnout jimi vyvolané požadavky na dopravu všech druhů. Zapomenout při tom nesmíme ani na pohodlnou pěší a cyklistickou prostupnost území, zejména od nábřeží Vltavy do rezidenčních oblastí na západě, a minimalizaci negativních vlivů dopravy na život veřejných prostranství. Především tak chceme přispět k vyváženosti systému mezi jednotlivými dopravními módy, zvýšit plynulost a bezpečnost motorové i nemotorové dopravy na území městské části a tím i ke zvýšení kvality života obyvatel při respektování strategických cílů udržitelné mobility uvedených v dopravní politice Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí.

Generely obvykle zpracovávají specializované firmy. Kdo další s ním pomáhá?

Generel dopravy pro nás připravuje specializovaný externí dodavatel. S ohledem na obsáhlost témat jsou do přípravy postupně zapojováni všichni, kdo mohou výsledný návrh v pozitivním slova smyslu ovlivnit, tedy nejen zaměstnanci úřadu, ale i architekti nebo třeba studenti. Existuje celá řada podkladů, které v rámci přednávrhové části díla, týkající se průzkumů a rozborů, vyhodnocujeme.

A s jakými organizacemi spolupracujete nejvíce?

Naším hlavním partnerem je samozřejmě Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který je garantem a častým zpracovatelem celopražských koncepčních dokumentů. Při řešení jednotlivých témat jsou partnery vždy ty organizace, kterých se předmětná oblast nejvíce týká. Jejich výčet by byl opravdu dlouhý, protože udržitelná mobilita se dotýká nejen činností orgánů samosprávy a dotčených orgánů státní správy, ale jde hlavně o nalezení rovnováhy potřeb a možností mezi organizacemi provozovatelů, uživatelů a především našich obyvatel.

A jaké nejbližší kroky připravujete?

S iniciativou Holky na kole a koordinátorem městské mobility za Prahu 5 plánuji na konci srpna cyklojízdu Se starostkou (okolo) o kolo pětky.. Ráda bych tak podnítila diskuzi na téma městské mobility a vyslechla si všechna negativa, pozitiva i budoucí možnosti a vize přímo od lidí, kteří se po páté městské části dennodenně pohybují a kteří mají k tomuto tématu co říct.

Děkuji Vám za rozhovor.

Modul: Ambasadoři


Popis ambasadorů je podporován v rámci projektu Danube Cycle Plans (Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube region), který je podpořen z Evropských fondů (EFRR, NPP).