Analýza zklidnění Americké ulice

Plzeň

Po několika letech úvah a politických i odborných debat realizovalo město Plzeň v srpnu 2021 zklidnění Americké třídy. Omezení spočívá v zákazu vjezdu motorových vozidel (vyjma MHD, vozidel IZS a dopravní obsluhy) v úseku Škroupova - Prokopova. Realizovaný projekt je ke zhlédnutí zde.

Z reakcí obyvatel by se předpokládalo, že daná úprava zkomplikuje dopravu ve městě. Opak je pravdou. Proto je tento příběh uveden na těchto stránkách.

Dopad plánovaného omezení individuální dopravy na Americké byl před zavedením opatření simulován pomocí dopravního modelu města Plzně. Modelování bylo provedeno ve webové aplikaci TraMod od firmy RoadTwin dostupné pro Plzeň na intenzitadopravy.plzen.eu. Předpokládaný dopad zklidnění je zřejmý z rozdílového modelu Na tomto modelu jsou patrné dvě primární objízdné trasy: ulice Tyršova a U Trati. Dle modelu v ulici Tyršova po zklidnění Americké stoupne intenzita ve špičkové hodině o přibližně 120 voz/hod (1.200 voz/den), pro ulici U Trati byl modelován nárůst 115 voz/hod (1.150 voz/den).

Pro sledování následných skutečných změn intenzit  a rychlosti dopravy byla využita webová aplikace Mapa dopravy v Plzni od firmy Innoconnect", která zpracovává data z detektorů světelné signalizace a data z plovoucích vozidel poskytovaných ŘSD (https://glayer.innoconnect.net/fcd_traffic_pilsen). Analýza dopadu uzavírky části Americké třídy na individuální automobilovou dopravu potvrdila předpoklady vypočtené na základě dopravního modelu města Plzně. Došlo k výraznému zklidnění Americké, a to díky poklesu počtu vozidel o 69% (až 17 tis. vozidel denně) v nově uzavřeném úseku a o 45% v ostatních úsecích. Došlo tak k celkovému zklidnění a omezení předchozího tranzitního charakteru Americké, což přispělo k výraznému omezení zdržení trolejbusů, přispělo ke snížení hluku i znečištění způsobeného zde automobilovou dopravou, zlepšilo kvalitu pro pohyb pěších a cyklistů a vytvořilo předpoklad pro transformaci Americké na moderní pobytový městský bulvár.  

Doprava z Americké se přesunula do dopravním modelem předpokládaných objízdných tras, především do ulice U Trati a do Tyršovy. Zde došlo v denních hodinách k nárůstu počtu vozidel o přibližně o 150 vozidel za hodinu, což ale téměř na všech úsecích nemělo negativní dopad na rychlost dopravního proudu. 

Obrázek: Americká třída - vizualizace (zdroj Plzen.eu)

Obrázek: rozdílový model dopravy (oranžově úseky s vyšší intenzitou dopravy v důsledku uzavření Americké, modře úseky s nižší intenzitou) - zdroj

Obrázek: Průměrná rychlost a počet vozidel v ulici Tyršova-Jízdecká po hodinách ve dnech 15.-17.6.2021 (út-čt) - zdroj

Podrobná zpráva je k dispozici zde: https://www.akademiemobility.cz/aktuality/1516/analyza-dopadu-zklidneni-americke-tridy-v-plzniZpět na všechny proměny

Ambasador projektu:

Daniel Beran

Daniel Beran

jednatel firmy RoadTwin

Modul: Projekty